[13] φασὶ δ' αὐτὸν ὑπὲρ χίλια τάλαντα ἔχοντα ἐλθεῖν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ταῦτα δανείζειν ναυτικῶς. ἤσθιε δέ, φησί, ἀρτίδια καὶ μέλι καὶ ὀλίγον εὐώδους οἰναρίου ἔπινε. παιδαρίοις τε ἐχρῆτο σπανίως, ἅπαξ ἢ δίς που παιδισκαρίῳ τινί, ἵνα μὴ δοκοίη μισογύνης εἶναι, σύν τε Περσαίῳ τὴν αὐτὴν οἰκίαν ᾤκει˙ καὶ αὐτοῦ αὐλητρίδιον εἰσαγαγόντος πρὸς αὐτόν, σπάσας πρὸς τὸν Περσαῖον αὐτὸ ἀπήγαγεν.

ἦν τε, φασίν, εὐσυμπερίφορος, ὡς πολλάκις Ἀντίγονον τὸν βασιλέα ἐπικωμάσαι αὐτῷ καὶ πρὸς Ἀριστοκλέα τὸν κιθαρῳδὸν ἅμ' αὐτῷ ἐλθεῖν ἐπὶ κῶμον, εἶτα μέντοι ὑποδῦναι.

[13] Dicono che venne in Atene con oltre mille talenti che impiegò nel prestito marittimo. 25* Era solito cibarsi di piccoli pani e di miele e bere vino di poco pregio, ma di soave profumo. Aveva rara consuetudine con ragazzi 26* e una o due volte ebbe rapporto con una meretrice, per non apparire misogino. Abitava la stessa casa con Perseo; e quando una volta quello introdusse una piccola suonatrice di flauto, Zenone sùbito l'avviò verso Perseo. Si adattava tuttavia - dicono - con facilità ad ogni circostanza, così che spesso il re Antigono partecipò con lui a qualche festino ed insieme si recarono talvolta a far baldoria dal citaredo Aristocle (ma poi Zenone di soppiatto se la svignava).