[90] καὶ μεταξὺ παραπεμπόντων τὸν Ἡρακλείδην τῶν πολιτῶν καὶ εὐφημούντων, ὁ δράκων ἀκούσας τῆς ἐπιβοῆς ἐξέδυ τῶν ἱματίων καὶ διετάραξε τοὺς πλείστους.
ὕστερον μέντοι ἐξεκαλύφθη πάντα καὶ ὤφθη Ἡρακλείδης οὐχ οἷος ἐδόκει, ἀλλ' οἷος ἦν." Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον
(A. Pal. VII. 114)˙


ἤθελες ἀνθρώποισι λιπεῖν φάτιν, Ἡρακλείδη,
ὥς ῥα θανὼν ἐγένου ζωὸς ἀπαρτί δράκων.
ἀλλὰ διεψεύσθης, σεσοφισμένε˙ δὴ γὰρ ὁ μὲν θὴρ
ἦε δράκων, σὺ δὲ θήρ, οὐ σοφὸς ὤν, ἑάλως.

ταῦτα δέ φησι καὶ Ἱππόβοτος.

[90] Ma mentre i cittadini accompagnavano Eraclide alla sepoltura e lo lodavano cantando, il serpente udendo le grida balzò fuori dalle vesti e sconvolse la moltitudine.
Quando il fatto fu scoperto, videro Eraclide non più nella falsa credenza che egli aveva voluta, ma nell'essenza reale, così come era».
Anche ad Eraclide abbiamo dedicato un nostro epigramma. 193* Eccolo:

Volevi lasciare agli uomini, o Eraclide, la fama che appena morto 194* ti mutasti in un serpente vivo. Ma t'ingannasti, o scaltro, ché la bestia era realmente un serpente, ma tu ti rivelasti bestia, non sapiente.

L'aneddoto è riportato anche da Ippoboto.