[88] Λύσεων Ὁμηρικῶν α´ β´,
Θεωρηματικὸν α´,
Περὶ τῶν τριῶν τραγῳδοποιῶν α´,
Χαρακτῆρες α´,
Περὶ ποιητικῆς καὶ τῶν ποιητῶν α´,
Περὶ στοχασμοῦ α´,
Προοπτικὸν α´,
Ἡρακλείτου ἐξηγήσεις δ´,
Πρὸς τὸν Δημόκριτον ἐξηγήσεις α´,
Λύσεων ἐριστικῶν α´ β´,
Ἀξίωμα α´,
Περὶ εἰδῶν α´,
Λύσεις α´,
Ὑποθῆκαι α´,
Πρὸς Διονύσιον α´.

Ῥητορικὰ δὲ

Περὶ τοῦ ῥητορεύειν ἢ Πρωταγόρας.

Ἱστορικά˙

Περὶ τῶν Πυθαγορείων καὶ περὶ εὑρημάτων.

Τούτων τὰ μὲν κωμικῶς πέπλακεν, ὡς τὸ Περὶ ἡδονῆς καὶ Περὶ σωφροσύνης˙ τὰ δὲ τραγικῶς, ὡς τὸ Περὶ τῶν καθ' ᾅδην καὶ τὸ Περὶ εὐσεβείας καὶ τὸ Περὶ ἐξουσίας

[88] Soluzioni omeriche, in due libri;
Della teoresi, in un libro;
Dei tre tragici, in un libro;
Caratteri, in un libro;
Dell'arte poetica e dei poeti, in un libro;
Della retta congettura, in un libro;
Del prevedere, in un libro;
Esegesi eraclitee, in quattro libri;
Esegesi democritee, in un libro;
Soluzioni eristiche, in due libri;
L'assioma, in un libro;
Delle specie, in un libro;
Soluzioni, in un libro;
Esortazioni, in un libro;
A Dionisio, in un libro.

Dialogo retorico:

Insegnamento della retorica o Protagora.

Dialogo storico:

Dei Pitagorici e delle invenzioni. 191*

Lo stile di alcune sue opere è foggiato su quello della commedia come Del piacere e Della temperanza, lo stile di altre su quello della tragedia come Del mondo dell'Ade, Della pietà, Del potere.