[88] Λύσεων Ὁμηρικῶν α´ β´,
Θεωρηματικὸν α´,
Περὶ τῶν τριῶν τραγῳδοποιῶν α´,
Χαρακτῆρες α´,
Περὶ ποιητικῆς καὶ τῶν ποιητῶν α´,
Περὶ στοχασμοῦ α´,
Προοπτικὸν α´,
Ἡρακλείτου ἐξηγήσεις δ´,
Πρὸς τὸν Δημόκριτον ἐξηγήσεις α´,
Λύσεων ἐριστικῶν α´ β´,
Ἀξίωμα α´,
Περὶ εἰδῶν α´,
Λύσεις α´,
Ὑποθῆκαι α´,
Πρὸς Διονύσιον α´.

Ῥητορικὰ δὲ
Περὶ τοῦ ῥητορεύειν ἢ Πρωταγόρας.

Ἱστορικά˙
Περὶ τῶν Πυθαγορείων καὶ
Περὶ εὑρημάτων.

Τούτων τὰ μὲν κωμικῶς πέπλακεν, ὡς τὸ Περὶ ἡδονῆς καὶ Περὶ σωφροσύνης˙ τὰ δὲ τραγικῶς, ὡς τὸ Περὶ τῶν καθ' ᾅδην καὶ τὸ Περὶ εὐσεβείας καὶ τὸ Περὶ ἐξουσίας.

[88] Λύσεων Ὁμηρικῶν α´ β´.
Θεωρηματικὸν α´.
Περὶ τῶν τριῶν τραγῳδοποιῶν α´.
Χαρακτῆρες α´.
Περὶ ποιητικῆς καὶ τῶν ποιητῶν α´.
Περὶ στοχασμοῦ α´.
Προοπτικὸν α´.
Ἡρακλείτου ἐξηγήσεις δ´.
Πρὸς τὸν Δημόκριτον ἐξηγήσεις α´.
Λύσεων ἐριστικῶν α´ β´.
Ἀξίωμα α´.
Περὶ εἰδῶν α´.
Λύσεις α´.
Ὑποθῆκαι α´.
Πρὸς Διονύσιον α´.

Ῥητορικὰ δὲ
Περὶ τοῦ ῥητορεύειν ἢ Πρωταγόρας.

Ἱστορικά˙
Περὶ τῶν Πυθαγορείων καὶ
Περὶ εὑρημάτων.

Τούτων τὰ μὲν κωμικῶς πέπλακεν, ὡς τὸ Περὶ ἡδονῆς καὶ Περὶ σωφροσύνης˙ τὰ δὲ τραγικῶς, ὡς τὸ Περὶ τῶν καθ' ᾅδην καὶ τὸ Περὶ εὐσεβείας καὶ τὸ Περὶ ἐξουσίας.

[88] Λύσεων Ὁμηρικῶν α´ β´,
Θεωρηματικὸν α´,
Περὶ τῶν τριῶν τραγῳδοποιῶν α´,
[37010] Χαρακτῆρες α´,
Περὶ ποιητικῆς καὶ τῶν ποιητῶν α´,
Περὶ στοχασμοῦ α´,
Προοπτικὸν α´,
Ἡρακλείτου ἐξηγήσεις δ´,
[37015] Πρὸς τὸν Δημόκριτον ἐξηγήσεις α´,
Λύσεων ἐριστικῶν α´ β´,
Ἀξίωμα α´,
Περὶ εἰδῶν α´,
Λύσεις α´,
[37020] Ὑποθῆκαι α´,
Πρὸς Διονύσιον α´.

Ῥητορικὰ δὲ

Περὶ τοῦ ῥητορεύειν ἢ Πρωταγόρας.

[3711] Ἱστορικά˙
Περὶ τῶν Πυθαγορείων
καὶ Περὶ εὑρημάτων.

Τούτων τὰ μὲν κωμικῶς πέπλακεν, ὡς τὸ Περὶ ἡδονῆς [3715] καὶ Περὶ σωφροσύνης˙ τὰ δὲ τραγικῶς, ὡς τὸ Περὶ τῶν καθ' Ἅιδην καὶ τὸ Περὶ εὐσεβείας καὶ τὸ Περὶ ἐξουσίας.