[87] Περὶ τῆς ἀρχῆς α´,
Νόμων α´ καὶ τῶν συγγενῶν τούτοις,
Περὶ ὀνομάτων α´,
Συνθῆκαι α´,
Ἀκούσιος α´,
Ἐρωτικὸς καὶ Κλεινίας α´.

Φυσικὰ δὲ

Περὶ νοῦ,
Περὶ ψυχῆς καὶ κατ' ἰδίαν περὶ ψυχῆς,
Περὶ φύσεως,
Περὶ εἰδώλων,
Περὶ Δημόκριτον,
Περὶ τῶν οὐρανῶν α´,
Περὶ τῶν ἐν ᾅδου,
Περὶ βίων α´ β´,
Αἰτίαι περὶ νόσων α´,
Περὶ τἀγαθοῦ α´,
Πρὸς τὰ Ζήνωνος α´,
Πρὸς τὰ Μήτρωνος α´.

Γραμματικὰ δὲ

Περὶ τῆς Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου ἡλικίας α´ β´,
Περὶ Ἀρχιλόχου καὶ Ὁμήρου α´ β´.

Καὶ μουσικὰ δὲ

Περὶ τῶν παρ' Εὐριπίδῃ καὶ Σοφοκλεῖ α´ β´ γ´,
Περὶ μουσικῆς α´ β´,

[87] Del regno, in un libro;
Delle leggi, in un libro, e di argomenti affini;
Dei nomi, in un libro;
Dei patti, in un libro;
L'involontario, in un libro;
Dell'amore e Clinia, 188* in un libro.

I dialoghi fisici sono:

Della mente;
Dell'anima, 189* ed un altro trattato particolare sullo stesso argomento;
Della natura;
Delle immagini (Περὶ εἰδώλων);
Contro Democrito; 190*
Dei fenomeni celesti, in un libro;
Del mondo dell'Ade;
Dei modi di vita, in due libri;
Cause delle malattie, in un libro;
Del bene, in un libro;
Contro la dottrina di Zenone, in un libro;
Contro la dottrina di Metrone, in un libro.

I dialoghi di critica letteraria sono:

Dell'età di Omero e Esiodo, in due libri;
Di Archiloco e Omero, in due libri.

I dialoghi musicali sono:

Questioni euripidee e sofoclee, in tre libri;
Della musica, in due libri;