[13] καὶ ἀπόντα καταδικασθῆναι θανάτῳ. ὅτε καὶ ἀμφοτέρων αὐτῷ προσαγγελέντων, τῆς τε καταδίκης καὶ τῆς τῶν παίδων τελευτῆς, εἰπεῖν περὶ μὲν τῆς καταδίκης, ὅτι ἄρα "κἀκείνων κἀμοῦ πάλαι ἡ φύσις κατεψηφίσατο," περὶ δὲ τῶν παίδων, ὅτι "ᾔδειν αὐτοὺς θνητοὺς γεννήσας." οἱ δ' εἰς Σόλωνα τοῦτ' ἀναφέρουσιν, ἄλλοι εἰς Ξενοφῶντα. τοῦτον δὲ καὶ θάψαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν αὐτοὺς Δημήτριός φησιν ὁ Φαληρεὺς ἐν τῷ Περὶ γήρως (FGrH 228 F 38).

Ἕρμιππος δ' ἐν τοῖς Βίοις
(FHG III. 43) φησὶν ὅτι καθείρχθη ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τεθνηξόμενος. Περικλῆς δὲ παρελθὼν εἶπεν εἴ τι ἔχουσιν ἐγκαλεῖν αὑτῷ κατὰ τὸν βίον˙ οὐδὲν δὲ εἰπόντων, "καὶ μὴν ἐγώ," ἔφη, "τούτου μαθητής εἰμι˙ μὴ οὖν διαβολαῖς ἐπαρθέντες ἀποκτείνητε τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' ἐμοὶ πεισθέντες ἄφετε." καὶ ἀφείθη˙ οὐκ ἐνεγκὼν δὲ τὴν ὕβριν ἑαυτὸν ἐξήγαγεν.
[13] Quando gli fu annunciato che era stato condannato e che i suoi figli erano morti, intorno alla sua condanna disse: «Da tempo la natura ha condannato alla morte i miei giudici e me stesso»; intorno alla morte dei figli disse: «Sapevo di averli generati mortali». Secondo altri, questo detto è di Solone, secondo altri ancora, di Senofonte. 29* Demetrio Falereo 30* nella sua opera Della vecchiaia attesta che egli seppellì i figli con le proprie mani. Ermippo nelle Vite dice 31* che fu rinchiuso in prigione, in attesa di essere giustiziato: allora Pericle si presentò al popolo e chiese 32* se avessero qualcosa da rimproverargli nella sua vita, e poiché essi risposero negativamente, egli disse: «Ebbene, io sono discepolo di Anassagora; non cedete alle calunnie, non mandate a morte quest'uomo; datemi ascolto, rilasciatelo». E fu rilasciato: ma non riuscì a sopportare l'insulto violento, e si uccise.