ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

[86] Ἡρακλείδης Εὐθύφρονος Ἡρακλεώτης τοῦ Πόντου, ἀνὴρ πλούσιος. Ἀθήνησι δὲ παρέβαλε πρῶτον μὲν Σπευσίππῳ˙ ἀλλὰ καὶ τῶν Πυθαγορείων διήκουσε καὶ τὰ Πλάτωνος ἐζηλώκει˙ καὶ ὕστερον ἤκουσεν Ἀριστοτέλους, ὥς φησι Σωτίων ἐν Διαδοχαῖς. οὗτος ἐσθῆτί τε μαλακῇ ἐχρῆτο καὶ ὑπέρογκος ἦν τὸ σῶμα, ὥστ' αὐτὸν ὑπὸ τῶν Ἀττικῶν μὴ Ποντικὸν ἀλλὰ Πομπικὸν καλεῖσθαι. πρᾷός τ' ἦν τὸ βάδισμα καὶ σεμνός. φέρεται δ' αὐτοῦ συγγράμματα κάλλιστά τε καὶ ἄριστα˙ διάλογοι, ὧν ἠθικὰ μὲν

Περὶ δικαιοσύνης γ´,
Ἓν δὲ περὶ σωφροσύνης,
Περί τ' εὐσεβείας α´
καὶ
Περὶ ἀνδρείας α´,
Κοινῶς τε περὶ ἀρετῆς α´ καὶ ἄλλο,
Περὶ εὐδαιμονίας α´,

Κεφ. ς'. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

[86] Ἡρακλείδης Εὐθύφρονος Ἡρακλεώτης τοῦ Πόντου, ἀνὴρ πλούσιος. Ἀθήνησι δὲ παρέβαλε πρῶτον μὲν Σπευσίππῳ˙ ἀλλὰ καὶ τῶν Πυθαγορείων διήκουσε καὶ τὰ Πλάτωνος ἐζηλώκει˙ καὶ ὕστερον ἤκουσεν Ἀριστοτέλους, ὥς φησι Σωτίων ἐν Διαδοχαῖς. οὗτος ἐσθῆτί τε μαλακῇ ἐχρῆτο καὶ ὑπέρογκος ἦν τὸ σῶμα, ὥστ' αὐτὸν ὑπὸ τῶν Ἀττικῶν μὴ Ποντικὸν ἀλλὰ Πομπικὸν καλεῖσθαι. πρᾷός τ' ἦν τὸ βλέμμα καὶ σεμνός. φέρεται δ' αὐτοῦ συγγράμματα κάλλιστά τε καὶ ἄριστα˙ διάλογοι, ὧν ἠθικὰ μὲν

Περὶ δικαιοσύνης γ´.
Ἓν δὲ περὶ σωφροσύνης.
Περί τ' εὐσεβείας α´ καὶ
Περὶ ἀνδρείας α´.
Κοινῶς τε περὶ ἀρετῆς α´ καὶ ἄλλο.
Περὶ εὐδαιμονίας α´.

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

[86] [3684] Ἡρακλείδης Εὐθύφρονος Ἡρακλεώτης τοῦ Πόντου, [3685] ἀνὴρ πλούσιος. Ἀθήνησι δὲ παρέβαλε πρῶτον μὲν Σπευσίππῳ˙ ἀλλὰ καὶ τῶν Πυθαγορείων διήκουσε καὶ τὰ Πλάτωνος ἐζηλώκει˙ καὶ ὕστερον ἤκουσεν Ἀριστοτέλους, ὥς φησι Σωτίων ἐν Διαδοχαῖς. Οὗτος ἐσθῆτί τε μαλακῇ ἐχρῆτο καὶ ὑπέρογκος ἦν τὸ σῶμα, ὥστ' αὐτὸν ὑπὸ [36810] τῶν Ἀττικῶν μὴ Ποντικὸν ἀλλὰ Πομπικὸν καλεῖσθαι. Πρᾷός τ' ἦν τὸ βάδισμα καὶ σεμνός. Φέρεται δ' αὐτοῦ συγγράμματα κάλλιστά τε καὶ ἄριστα˙ διάλογοι, ὧν

Ἠθικὰ μὲν

Περὶ δικαιοσύνης γ´,
[36815] Ἓν δὲ περὶ σωφροσύνης,
Περί τε εὐσεβείας α´

καὶ

Περὶ ἀνδρείας α´,
[
87] Κοινῶς τε περὶ ἀρετῆς α´
[36820] καὶ ἄλλο,
Περὶ εὐδαιμονίας α´,