[85] καὶ οὗτοι μὲν λογικοί. ποιηταὶ δὲ πρῶτος ἀρχαίαν κωμῳδίαν πεποιηκώς˙ δεύτερος ἐπῶν ποιητής, οὗ μόνα σώζεται πρὸς τοὺς φθονεροὺς εἰρημένα τάδε˙

ζωὸν ἀτιμήσαντες ἀποφθίμενον ποθέουσι˙
καί ποθ' ὑπὲρ τύμβοιο καὶ ἀπνόου εἰδώλοιο
ἄστεα νεῖκος ἐπῆλθεν, ἔριν δ' ἐστήσατο λαός.

τρίτος Ταρσικὸς σατυρογράφος˙ τέταρτος ἰάμβους γεγραφώς, πικρὸς ἀνήρ˙ πέμπτος ἀνδριαντοποιός, οὗ μέμνηται Πολέμων˙ (FHG III. 135) ἕκτος Ἐρυθραῖος, ποικιλογράφος ἄνθρωπος, ὃς καὶ ἱστορικὰ καὶ ῥητορικὰ πεποίηκε βιβλία.

[85] Questi furono scrittori in prosa. Dei poeti il primo (= XV) appartiene alla commedia arcaica; il secondo (= XVI) fu poeta epico di cui si conservano solo questi versi contro gli invidiosi:

Vivo fu disonorato, morto è rimpianto. E per la sua tomba e la sua immagine senza respiro, vennero a gara città e il popolo suscitò contesa.

Il terzo (= XVII), di Tarso, fu autore di drammi satireschi; 181* il quarto (= XVIII), scrittore di giambi, uomo amaro; il quinto (= XIX), scultore, ricordato da Polemone; 182* il sesto (= XX), di Eritre, scrittore di varietà, autore anche di opere storiche e retoriche. 183*