[84] ὄγδοος ὁ διατρίψας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ σοφιστής, τέχνας γεγραφὼς ῥητορικάς˙ ἔνατος Ἀδραμυττηνὸς γραμματικός, ἐπικληθεὶς Ἰξίων διὰ τὸ ἀδικῆσαί τι δοκεῖν περὶ τὴν Ἥραν˙ δέκατος Κυρηναῖος, γραμματικός, ὁ ἐπικληθεὶς Στάμνος, ἀνὴρ ἀξιόλογος˙ ἑνδέκατος Σκήψιος, πλούσιος καὶ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ φιλόλογος ἄκρως˙ οὗτος καὶ Μητρόδωρον προεβίβασε τὸν πολίτην. δωδέκατος γραμματικὸς Ἐρυθραῖος, πολιτογραφηθεὶς ἐν Τήμνῳ τρισκαιδέκατος Βιθυνὸς Διφίλου τοῦ Στωικοῦ υἱός, μαθητὴς δὲ Παναιτίου τοῦ Ῥοδίου˙ τεσσαρεσκαιδέκατος ῥήτωρ Σμυρναῖος.

[84] VIII. sofista, che visse ad Alessandria, autore di manuali di retorica; IX. di Adramittio, grammatico, soprannominato Issione, probabilmente per qualche suo oltraggio ad Era; X. di Cirene, grammatico, soprannominato Stamno ('giara per il vino') uomo eminente; XI. di Scepsi, uomo ricco e di nobili natali, filologo eccelso; contribuì molto alla formazione spirituale del suo concittadino Metrodoro; 178* XII. grammatico di Eritre, che ottenne la cittadinanza di Temno; 179* XIII. della Bitinia, figlio dello stoico Difilo e discepolo di Panezio di Rodi; 180* XIV. retore, di Smirne.