[83] τοὺς φίλους ἐπὶ μὲν τὰ ἀγαθὰ παρακαλουμένους ἀπιέναι, ἐπὶ δὲ τὰς συμφορὰς αὐτομάτους.
τοσαῦτα καὶ εἰς τοῦτον ἀναφέρεσθαι δοκεῖ.
Γεγόνασι δὲ Δημήτριοι ἀξιόλογοι εἴκοσι˙ πρῶτος Χαλκηδόνιος, ῥήτωρ καὶ Θρασυμάχου πρεσβύτερος˙ δεύτερος αὐτὸς οὗτος˙ τρίτος Βυζάντιος, περιπατητικός˙ τέταρτος καλούμενος Γραφικὸς καὶ σαφὴς διηγήσασθαι˙ ἦν δὲ ὁ αὐτὸς καὶ ζωγράφος˙ πέμπτος Ἀσπένδιος, μαθητὴς Ἀπολλωνίου τοῦ Σολέως˙ ἕκτος Καλλατιανός, ὁ γεγραφὼς περὶ Ἀσίας καὶ Εὐρώπης εἴκοσι βίβλους˙ ἕβδομος Βυζάντιος, ἐν τρισκαίδεκα βιβλίοις γεγραφὼς τὴν Γαλατῶν διάβασιν ἐξ Εὐρώπης εἰς Ἀσίαν καὶ ἐν ἄλλοις ὀκτὼ τὰ περὶ Ἀντίοχον καὶ Πτολεμαῖον καὶ τὴν τῆς Λιβύης ὑπ' αὐτῶν διοίκησιν˙
[83] I veri amici nella prosperità accorrono 173* soltanto se sono chiamati, nell'avversità accorrono spontaneamente.
Questi sono i detti che verisimilmente gli si devono attribuire.
Ve ne furono venti col nome di Demetrio, degni di nota. I. di Calcedonia, retore, più antico di Trasimaco; II. il nostro; III. di Bisanzio, peripatetico; IV. soprannominato 'grafico' perspicuo nel narrare, che fu anche pittore; V. di Aspendo, discepolo di Apollonio di Soli; VI. di Callatis, autore di un'opera in venti libri sull'Asia e l'Europa; 174* VII. di Bisanzio 175* che scrisse una storia in tredici libri sulla emigrazione dei Galli dall'Europa all'Asia 176* e un'altra in otto libri su Antioco e Tolemeo 177* e la loro amministrazione della Libia;