[13] Περὶ τέχνης α´,
Περὶ θεῶν α´ β´,
Περὶ ψυχῆς α´ β´,
Περὶ ἐπιστήμης α´,
Πολιτικὸς α´,
Περὶ ἐπιστημοσύνης α´,
Περὶ φιλοσοφίας α´,
Περὶ τῶν Παρμενίδου α´,
Ἀρχέδημος ἢ περὶ δικαιοσύνης α´,
Περὶ τἀγαθοῦ α´,
Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Λύσις τῶν περὶ τοὺς λόγους ι´,
Φυσικῆς ἀκροάσεως α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Κεφάλαιον α´,
Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν α´,
Πυθαγόρεια α´,
Λύσεις α´ β´,
Διαιρέσεις η´,
Θέσεων βιβλία κ´, 〈στίχοι μύριοι〉 γ´,
Τῆς περὶ τὸ διαλέγεσθαι πραγματείας βιβλία ιδ´, 〈στίχοι μύριοι〉 α´ βψμ´,
Μετὰ τοῦτο βιβλία ιε´
καὶ ἄλλα βιβλία ις´ περὶ μαθημάτων τῶν περὶ τὴν λέξιν,
Λογιστικῶν βιβλία θ´,
Τῶν περὶ τὰ μαθήματα βιβλία ς´,
Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἄλλα βιβλία δύο,
Περὶ γεωμετρῶν βιβλία ε´,
Ὑπομνημάτων α´,
Ἐναντίων α´,
Περὶ ἀριθμῶν α´,
Ἀριθμῶν θεωρία α´,
Περὶ διαστημάτων α´,
Τῶν περὶ ἀστρολογίαν ς´,
[13] Περὶ τέχνης α´.
Περὶ θεῶν α´ β´.
Περὶ ψυχῆς α´ β´.
Περὶ ἐπιστήμης α´.
Πολιτικὸς α´.
Περὶ ἐπιστημοσύνης α´.
Περὶ φιλοσοφίας α´.
Περὶ τῶν Παρμενίδου α´.
Ἀρχέδημος ἢ περὶ δικαιοσύνης α´.
Περὶ τἀγαθοῦ α´.
Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´.
Λύσις τῶν περὶ τοὺς λόγους ι´.
Φυσικῆς ἀκροάσεως α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´.
Κεφάλαιον α´.
Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν α´.
Πυθαγόρεια α´.
Λύσεις α´ β´.
Διαιρέσεις η´.
Θέσεων βιβλία κμγ´.
Τῆς περὶ τὸ διαλέγεσθαι πραγματείας βιβλία ιδμαβψμ´.
Μετὰ τοῦτο βιβλία ιε´ .
καὶ ἄλλα βιβλία ις´ περὶ μαθημάτων τῶν περὶ τὴν λέξιν.
Λογιστικῶν βιβλία θ´.
Τῶν περὶ τὰ μαθήματα βιβλία ς´.
Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἄλλα βιβλία δύο.
Περὶ γεωμετρῶν βιβλία ε´.
Ὑπομνημάτων α´.
Ἐναντίων α´.
Περὶ ἀριθμῶν α´.
Ἀριθμῶν θεωρία α´.
Περὶ διαστημάτων α´.
Τῶν περὶ ἀστρολογίαν ς´.
[13] Περὶ τέχνης α´,
Περὶ θεῶν α´ β´,
Περὶ ψυχῆς α´ β´,
[26520] Περὶ ἐπιστήμης α´,
Πολιτικὸς α´,
Περὶ ἐπιστημοσύνης α´,
Περὶ φιλοσοφίας α´,
Περὶ τῶν Παρμενίδου α´,
[26525] Ἀρχέδημος ἢ περὶ δικαιοσύνης α´,
Περὶ τἀγαθοῦ α´,
Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Λύσεις τῶν περὶ τοὺς λόγους α´ ι´,
[2661] Φυσικῆς ἀκροάσεως α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Κεφάλαια α´,
Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν α´,
Πυθαγόρεια α´,
[2665] Λύσεις α´ β´,
Διαιρέσεις η´,
Θέσεων βιβλία κ´, 〈στίχοι〉 Μ. γ´,
Τῆς περὶ τὸ διαλέγεσθαι πραγματείας βιβλία ιδ´, 〈στίχοι〉 μ(υριὰς) α´, βψμ´.
[26610] Μετὰ τοῦτο βιβλία ιε´ καὶ ἄλλα βιβλία ις´
περὶ μαθημάτων τῶν περὶ τὴν λέξιν,
Λογιστικῶν βιβλία θ´,
Τῶν περὶ τὰ μαθήματα βιβλία ς´,
Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἄλλα βιβλία β´,
[26615] Περὶ γεωμετρικῶν βιβλία ε´,
Ὑπομνημάτων α´,
Ἐναντίων α´,
Περὶ ἀριθμῶν α´,
Ἀριθμῶν θεωρία α´,
[26620] Περὶ διαστημάτων α´,