[82] Χαρακτὴρ δὲ φιλόσοφος, εὐτονίᾳ ῥητορικῇ καὶ δυνάμει κεκραμένος. οὗτος ἀκούσας ὅτι τὰς εἰκόνας αὐτοῦ κατέστρεψαν Ἀθηναῖοι, "ἀλλ' οὐ τὴν ἀρετήν," ἔφη, "δι' ἣν ἐκείνας ἀνέστησαν." ἔλεγε μὴ μικρὸν εἶναι μέρος τὰς ὀφρῦς˙ ὅλῳ γοῦν ἐπισκοτῆσαι τῷ βίῳ δύνασθαι. οὐ μόνον τὸν πλοῦτον ἔφη τυφλόν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁδηγοῦσαν αὐτὸν τύχην. ὅσον ἐν πολέμῳ δύνασθαι σίδηρον, τοσοῦτον ἐν πολιτείαις ἰσχύειν λόγον.

ἰδών ποτε νεανίσκον ἄσωτον, ἰδού, ἔφη, τετράγωνος Ἑρμῆς ἔχων σύρμα κοιλίαν αἰδοῖον πώγωνα. τῶν τετυφωμένων ἀνδρῶν ἔφη τὸ μὲν ὕψος δεῖν περιαιρεῖν, τὸ δὲ φρόνημα καταλείπειν. τοὺς νέους ἔφη δεῖν ἐπὶ μὲν τῆς οἰκίας τοὺς γονέας αἰδεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς ὁδοῖς τοὺς ἀπαντῶντας, ἐν δὲ ταῖς ἐρημίαις ἑαυτούς.

[82] Lo stile è filosofico, ma possiede anche la tensione e la potenza dello stile retorico. Quando udì che gli Ateniesi avevano distrutto le sue statue, disse: «Le statue sì, ma non la virtù per cui le innalzarono». Era solito dire che le ciglia rappresentano una piccola parte del corpo e tuttavia possono gettare ombra su tutta la vita. E diceva che non solo la ricchezza era cieca, ma anche la fortuna che la guida. Quanto può il ferro in guerra, tanto vale la parola nella vita politica. Vedendo una volta un giovinetto dissoluto, esclamò: «Ecco un Ermes quadrato con veste a strascico, ventre, pube, barba». 172* Degli uomini gonfi di vanità diceva che bisogna tagliare l'altezza e lasciar loro la boria. Diceva anche che i giovani devono rispettare a casa i genitori, nelle vie coloro che incontrano, nella solitudine se stessi.