[80] Πλήθει δὲ βιβλίων καὶ ἀριθμῷ στίχων σχεδὸν ἅπαντας παρελήλακε τοὺς καθ' αὑτὸν περιπατητικούς, εὐπαίδευτος ὢν καὶ πολύπειρος παρ' ὁντινοῦν˙ ὧν ἐστι τὰ μὲν ἱστορικά, τὰ δὲ πολιτικά, τὰ δὲ περὶ ποιητῶν, τὰ δὲ ῥητορικά, δημηγοριῶν τε καὶ πρεσβειῶν, ἀλλὰ μὴν καὶ λόγων Αἰσωπείων συναγωγαὶ καὶ ἄλλα πλείω. ἔστι δὲ τὰ


Περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεσίας α´ β´ γ´ δ´ ε´,
Περὶ τῶν Ἀθήνησι πολιτειῶν α´ β´,
Περὶ δημαγωγίας α´ β´,
Περὶ πολιτικῆς α´, β´,
Περὶ νόμων α´,
Περὶ ῥητορικῆς α´ β´,
Στρατηγικῶν α´ β´,

[80] Ebbe un'altissima formazione ed un'esperienza ricchissima e per quantità di libri e per numero complessivo di linee superò quasi tutti i Peripatetici del suo tempo. Delle sue opere alcune sono storiche, altre politiche, altre ancora trattano dei poeti, altre di retorica, collezioni di discorsi pubblici e diplomatici oltre che di favole esopiche 168* e molte altre ancora.
Sono le seguenti:

Della legislazione ateniese, in cinque libri;
Delle costituzioni ateniesi, in due libri;
Della demagogia, in due libri;
Della politica, in due libri;
Delle leggi, in un libro;
Della retorica, in due libri;
Della strategia, in due libri;