[80] Πλήθει δὲ βιβλίων καὶ ἀριθμῷ στίχων σχεδὸν ἅπαντας παρελήλακε τοὺς καθ' αὑτὸν περιπατητικούς, εὐπαίδευτος ὢν καὶ πολύπειρος παρ' ὁντινοῦν˙ ὧν ἐστι τὰ μὲν ἱστορικά, τὰ δὲ πολιτικά, τὰ δὲ περὶ ποιητῶν, τὰ δὲ ῥητορικά, δημηγοριῶν τε καὶ πρεσβειῶν, ἀλλὰ μὴν καὶ λόγων Αἰσωπείων συναγωγαὶ καὶ ἄλλα πλείω. ἔστι δὲ τὰ

Περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεσίας α´ β´ γ´ δ´ ε´,
Περὶ τῶν Ἀθήνησι πολιτειῶν α´ β´,
Περὶ δημαγωγίας α´ β´,
Περὶ πολιτικῆς α´, β´,
Περὶ νόμων α´,
Περὶ ῥητορικῆς α´ β´,
Στρατηγικῶν α´ β´,

[80] Πλήθει δὲ βιβλίων καὶ ἀριθμῷ στίχων σχεδὸν ἅπαντας παρελήλακε τοὺς καθ' αὑτὸν περιπατητικούς, εὐπαίδευτος ὢν καὶ πολύπειρος παρ' ὁντινοῦν˙ ὧν ἐστι τὰ μὲν ἱστορικά, τὰ δὲ πολιτικά, τὰ δὲ περὶ ποιητῶν, τὰ δὲ ῥητορικά, δημηγοριῶν τε καὶ πρεσβειῶν, ἀλλὰ μὴν καὶ λόγων Αἰσωπείων συναγωγαὶ καὶ ἄλλα πλείω. ἔστι δὲ τὰ

Περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεσίας α´ β´ γ´ δ´ ε´.
Περὶ τῶν Ἀθήνησι πολιτειῶν α´ β´.
Περὶ δημαγωγίας α´ β´.
Περὶ πολιτικῶν α´, β´.
Περὶ νόμων α´.
Περὶ ῥητορικῆς α´ β´.
Στρατηγικῶν α´ β´.

Πλήθει δὲ βιβλίων καὶ ἀριθμῷ στίχων σχεδὸν ἅπαντας [36310] παρελήλακε τοὺς καθ' αὑτὸν Περιπατητικούς, εὐπαίδευτος ὢν καὶ πολύπειρος παρ' ὁντινοῦν˙ ὧν ἐστι τὰ μὲν ἱστορικά, τὰ δὲ πολιτικά, τὰ δὲ περὶ ποιητῶν, τὰ δὲ ῥητορικά, δημηγοριῶν τε καὶ πρεσβειῶν, ἀλλὰ μὴν καὶ λόγων Αἰσωπείων συναγωγαὶ καὶ ἄλλα πλείω. Ἔστι δὲ τὰ

[36315] Περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεσίας α´ β´ γ´ δ´ ε´,
Περὶ τῶν Ἀθήνησι πολιτειῶν α´ β´,
Περὶ δημαγωγίας α´ β´,
Περὶ πολιτικῆς α´, β´,
Περὶ νόμων α´,
[36320] Περὶ ῥητορικῆς α´ β´,
Στρατηγικῶν α´ β´,