[77] ἐπιβουλευθεὶς γὰρ ὑπό τινων δίκην θανάτου οὐ παρὼν ὦφλεν. οὐ μὴν ἐκυρίευσαν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν ἰὸν ἀπήρυγον εἰς τὸν χαλκόν, κατασπάσαντες αὐτοῦ τὰς εἰκόνας καὶ τὰς μὲν ἀποδόμενοι, τὰς δὲ βυθίσαντες, τὰς δὲ κατακόψαντες εἰς ἀμίδας˙ λέγεται γὰρ καὶ τοῦτο. μία δὲ μόνη σώζεται ἐν ἀκροπόλει.

Φαβωρῖνος δέ φησιν ἐν Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ (FHG III. 582) τοῦτο ποιῆσαι τοὺς Ἀθηναίους Δημητρίου κελεύσαντος τοῦ βασιλέως. ἀλλὰ καὶ τῷ ἔτει τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ ἐπέγραψαν ἀνομίας, ὡς Φαβωρῖνος.

[77] Accusato infatti da alcuni nemici fu condannato a morte in contumacia. E poiché non riuscirono ad impossessarsi della sua pelle, riversavano il loro veleno sul bronzo delle sue statue. Le buttarono giù dai piedistalli e alcune vendettero, altre gettarono a mare, altre ancora ridussero in pezzi per farne vasi da notte (invero anche questo si racconta). Una sola statua si conserva ancora sull'acropoli. 162* Secondo la Storia Varia di Favorino, 163* gli Ateniesi, distruggendo le sue statue, eseguirono un ordine del re Demetrio. Lo stesso Favorino afferma che gli Ateniesi indicarono l'anno del suo arcontato come l'anno dell'anarchia.