Κεφ. ε'.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

[75] Δημήτριος Φανοστράτου Φαληρεύς. οὗτος ἤκουσε μὲν Θεοφράστου˙ δημηγορῶν δὲ παρ' Ἀθηναίοις τῆς πόλεως ἐξηγήσατο ἔτη δέκα, καὶ εἰκόνων ἠξιώθη χαλκῶν ἑξήκοντα πρὸς ταῖς τριακοσίαις, ὧν αἱ πλείους ἐφ' ἵππων ἦσαν καὶ ἁρμάτων καὶ συνωρίδων, συντελεσθεῖσαι ἐν οὐδὲ τριακοσίαις ἡμέραις˙ τοσοῦτον ἐσπουδάσθη. ἄρξασθαι δ' αὐτὸν τῆς πολιτείας φησὶ Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς Ὁμωνύμοις (FHG IV. 382), ὁπότε φυγὼν Ἀλέξανδρον εἰς Ἀθήνας ἧκεν Ἅρπαλος. πολλὰ δὲ καὶ κάλλιστα τῇ πατρίδι ἐπολιτεύσατο. καὶ γὰρ προσόδοις καὶ κατασκευαῖς ηὔξησε τὴν πόλιν, καίπερ οὐκ εὐγενὴς ὤν.

Capitolo V

DEMETRIO

[75] Demetrio, figlio di Fanostrato, nacque al Falero. Fu discepolo di Teofrasto. Conquistò gli Ateniesi col fascino della sua eloquenza e fu a capo della città per dieci anni 154* e fu onorato con trecentosessanta statue di bronzo, 155* la maggior parte delle quali lo rappresentavano a cavallo o su un carro o una biga. Le statue furono completate in meno di trecento giorni; tanto fu il favore di cui godette. Demetrio di Magnesia nei suoi Omonimi riferisce che iniziò la sua attività politica allorquando Arpalo, fuggendo via da Alessandro, venne ad Atene. 156* Come uomo di Stato fu molto benemerito verso la patria. Pur non discendendo da magnanimi lombi, con i proventi e con gli edifici accrebbe la città.