[2] ἀπὸ δὲ τούτου εἰς Ἀλέξανδρον τὸν Μακεδόνα ἐτῶν εἶναι μυριάδας τέσσαρας καὶ ὀκτακισχίλια ὀκτακόσια ἑξήκοντα τρία˙ ἐν οἷς ἡλίου μὲν ἐκλείψεις γενέσθαι τριακοσίας ἑβδομήκοντα τρεῖς, σελήνης δὲ ὀκτακοσίας τριάκοντα δύο. Ἀπὸ δὲ τῶν Μάγων, ὧν ἄρξαι Ζωροάστρην τὸν Πέρσην, Ἑρμόδωρος μὲν ὁ Πλατωνικὸς ἐν τῷ Περὶ μαθημάτων (Zeller p. 18) φησὶν εἰς τὴν Τροίας ἅλωσιν ἔτη γεγονέναι πεντακισχίλια˙ Ξάνθος δὲ ὁ Λυδὸς (FGrH 765 F 32) εἰς τὴν Ξέρξου διάβασιν ἀπὸ τοῦ Ζωροάστρου ἑξακισχίλιά φησι, καὶ μετ' αὐτὸν γεγονέναι πολλούς τινας Μάγους κατὰ διαδοχήν, Ὀστάνας καὶ Ἀστραμψύχους καὶ Γωβρύας καὶ Παζάτας, μέχρι τῆς τῶν Περσῶν ὑπ' Ἀλεξάνδρου καταλύσεως. [2] che da questo fino ad Alessandro il Macedone trascorsero quarantottomilaottocentosessantatré anni, nel quale periodo si verificarono trecentosettantatré eclissi di sole, ottocentotrentadue eclissi di luna. Il platonico Ermodoro 5* nel libro Delle scienze matematiche afferma che dai Magi - di cui il persiano Zoroastre fu il principe - fino alla conquista di Troia trascorsero cinquemila anni; Santo di Lidia 6* afferma che ne trascorsero seimila da Zoroastre fino al passaggio di Serse e che a lui successero molti altri Magi dai nomi di Ostane, Astrampsico, Gobria e Pazata, fino alla distruzione dell'impero persiano da parte di Alessandro.