[73] καὶ Χάρητα ἀφίημι ἐλεύθερον˙ καὶ θρεψάτω Λύκων αὐτόν. καὶ δύο μνᾶς αὐτῷ δίδωμι καὶ τὰ ἐμὰ βιβλία τὰ ἀνεγνωσμένα˙ τὰ δ' ἀνέκδοτα Καλλίνῳ ὅπως ἐπιμελῶς αὐτὰ ἐκδῷ. δίδωμι δὲ καὶ Σύρῳ ἐλευθέρῳ ὄντι τέτταρας μνᾶς καὶ τὴν Μηνοδώραν δίδωμι˙ καὶ εἴ τί μοι ὀφείλει, ἀφίημι αὐτῷ. καὶ Ἱλαρᾷ πέντε μνᾶς καὶ ἀμφίταπον καὶ περίστρωμα καὶ δύο προσκεφάλαια καὶ κλίνην ἣν ἂν βούληται. ἀφίημι δ' ἐλεύθερον καὶ τὴν τοῦ Μίκρου μητέρα καὶ Νοήμονα καὶ Δίωνα καὶ Θέωνα καὶ Εὐφράνορα καὶ Ἑρμείαν. καὶ Ἀγάθωνα δύο ἔτη παραμείναντα ἀφεῖσθαι ἐλεύθερον˙ καὶ τοὺς φορεαφόρους Ὠφελίωνα καὶ Ποσειδώνιον τέτταρα ἔτη παραμείναντας. [73] Concedo la libertà anche a Carete; Licone provveda anche al suo sostentamento. Gli lego due mine e i miei libri già editi; quelli inediti affido a Callino, per un'accurata edizione. Anche a Siro che è già libero lego quattro mine e Menedora, e gli rimetto eventuali debiti che abbia con me. E a Ilara lego cinque mine e un tappeto spesso e due cuscini e una coperta e un letto, quello che preferisce. Lascio anche libera la madre di Micro e Noemone e Dione e Teone e Eufranore e Ermia. Anche Agatone sia lasciato libero di qui a due anni; e i portatori di lettiga Ofelione e Posidonio siano lasciati liberi di qui a quattro anni.