[72] τιμησάτωσαν δὲ καὶ τοὺς ἰατροὺς Πασίθεμιν καὶ Μηδίαν ἀξίους ὄντας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν τὴν περὶ ἐμὲ καὶ τὴν τέχνην καὶ μείζονος ἔτι τιμῆς. δίδωμι δὲ τῷ Καλλίνου παιδίῳ Θηρικλείων ζεῦγος, καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ῥοδιακῶν ζεῦγος, ψιλοτάπιδα, ἀμφίταπον, περίστρωμα, προσκεφάλαια δύο τὰ βέλτιστα τῶν καταλειπομένων˙ ὡς ἂν ἐφ' ὅσον ἀνήκει πρὸς τιμήν, καὶ τούτων φανῶμεν μὴ ἀμνήμονες ὄντες. περὶ δὲ τῶν θεραπευόντων ἐμαυτὸν οὕτως ἐξάγω˙ Δημητρίῳ μὲν ἐλευθέρῳ πάλαι ὄντι ἀφίημι τὰ λύτρα καὶ δίδωμι πέντε μνᾶς καὶ ἱμάτιον καὶ χιτῶνα, ἵνα πολλὰ πεπονηκὼς μετ' ἐμοῦ βίον εὐσχήμονα ἔχῃ. Κρίτωνι δὲ Χαλκηδονίῳ, καὶ τούτῳ τὰ λύτρα ἀφίημι καὶ δίδωμι τέτταρας μνᾶς. καὶ τὸν Μίκρον ἀφίημι ἐλεύθερον˙ καὶ θρεψάτω Λύκων αὐτὸν καὶ παιδευσάτω ἀπὸ τοῦ νῦν χρόνου ἓξ ἔτη. [72] Ricompensino anche i medici Pasitemi e Media, degni di ancora maggiore onore e ricompensa, per la premura con cui mi curarono e per la loro bravura. Lego al figlio di Callino una pariglia di coppe di Tericle, e a sua moglie una pariglia di coppe di Rodi, un tappeto sottile e un tappeto spesso, una coperta e due cuscini, i migliori dell'eredità, come segno della mia ricompensa e del mio grato ricordo. Per la mia servitù dispongo quanto segue: a Demetrio che già è libero rimetto il prezzo del riscatto e dò cinque mine e un mantello e una tunica, perché dopo il lungo e fedele servizio prestatomi abbia un tenore di vita decoroso. Anche a Critone di Calcedonia rimetto il prezzo del riscatto e dò quattro mine. Concedo la libertà a Micro: Licone lo sostenti e lo educhi per i prossimi sei anni.