[69] Γεγόνασι δὲ Λύκωνες καὶ ἄλλοι˙ πρῶτος Πυθαγορικός, δεύτερος αὐτὸς οὗτος, τρίτος ἐπῶν ποιητής, τέταρτος ἐπιγραμμάτων ποιητής.
Τοῦ δὲ φιλοσόφου καὶ διαθήκαις περιετύχομεν ταῖσδε˙
(Wehrli VI, fg. 15)

"Τάδε διατίθεμαι περὶ τῶν κατ' ἐμαυτόν, ἐὰν μὴ δυνηθῶ τὴν ἀρρωστίαν ταύτην ὑπενεγκεῖν˙ τὰ μὲν ἐν οἴκῳ πάντα δίδωμι τοῖς ἀδελφοῖς Ἀστυάνακτι καὶ Λύκωνι. καὶ οἶμαι δεῖν ἀποδοθῆναι ἀπὸ τούτων ὅσα κατακέχρημαι Ἀθήνησι παρά τινος ἔχων ἢ ἐκπεπραχώς˙ καὶ ἃ ἂν εἰς τὴν ἐκφορὰν ἀναλωθῇ καὶ εἰς τἄλλα ομιζόμενα.

[69] Ve ne furono altri col nome di Licone: I. pitagorico; 149* II. il nostro; III. poeta epico; IV. poeta epigrammatico.
Del filosofo ho potuto leggere anche il testamento, che è del seguente tenore:

Queste sono le mie disposizioni riguardanti i beni, se non riesco a superare questa malattia. Lego tutti i beni che sono nella mia casa ai fratelli Astianatte e Licone, e, a mio parere, da questo fondo bisogna trarre il danaro che occorre per saldare gli impegni da me contratti in Atene per prestito o acquisto e per pagare le spese del funerale e le rimanenti cerimonie rituali.