[67] Ἦν δὲ καὶ καθαρώτατος τὴν στολήν, ὡς ἀνυπερβλήτῳ χρῆσθαι μαλακότητι ἱματίων, καθά φησιν Ἕρμιππος (FHG III. 46). ἀλλὰ καὶ γυμναστικώτατος ἐγένετο καὶ εὐέκτης τὸ σῶμα τήν τε πᾶσαν σχέσιν ἀθλητικὴν ἐπιφαίνων, ὠτοθλαδίας καὶ ἐμπινὴς ὤν, καθά φησιν Ἀντίγονος ὁ Καρύστιος˙ (Wil. Ant. V. Kar., p. 85)

διὰ τοῦτο δὲ καὶ παλαῖσαι λέγεται τά τ' ἐν τῇ πατρίδι Ἰλίεια καὶ σφαιρίσαι. ὡς οὐκ ἄλλος τ' ἦν φίλος τοῖς περὶ Εὐμενῆ καὶ Ἄτταλον, οἳ καὶ πλεῖστα ἐπεχορήγουν αὐτῷ. ἐπειράθη δ' αὐτὸν σχεῖν καὶ Ἀντίοχος, ἀλλ' οὐκ ἔτυχεν.

[67] Era anche pulitissimo nel vestire. E le vesti che usava erano insuperabili per morbidezza e finezza, come attesta Ermippo. 142* Ma coltivava anche l'educazione fisica ed era pieno di sano vigore; le orecchie peste dai colpi e la pelle unta d'olio erano le tracce manifeste della sua attitudine atletica, come riferisce Antigono di Caristo. 143* Perciò si dice che nella sua patria in occasione delle feste dedicate ad Ilio si sia esibito come pugile e abbia giocato a palla. Quant'altri mai fu amato alla corte di Eumene e di Attalo, che gli furono generosi di aiuto. Anche Antioco cercò di ottenere la sua amicizia, ma senza successo.