[12] Φιλοσοφίαν δὲ πρῶτος ὠνόμασε Πυθαγόρας καὶ ἑαυτὸν φιλόσοφον, ἐν Σικυῶνι διαλεγόμενος Λέοντι τῷ Σικυωνίων τυράννῳ ἢ Φλιασίων, καθά φησιν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἐν τῇ Περὶ τῆς ἄπνου (Wehrli VII, fg. 87)˙ μηδένα γὰρ εἶναι σοφὸν [ἄνθρωπον] ἀλλ' ἢ θεόν. θᾶττον δὲ ἐκαλεῖτο σοφία, καὶ σοφὸς ὁ ταύτην ἐπαγγελλόμενος, ὃς εἴη ἂν κατ' ἀκρότητα ψυχῆς ἀπηκριβωμένος, φιλόσοφος δὲ ὁ σοφίαν ἀσπαζόμενος. οἱ δὲ σοφοὶ καὶ σοφισταὶ ἐκαλοῦντο˙ καὶ οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ποιηταὶ σοφισταί, καθὰ καὶ Κρατῖνος ἐν Ἀρχιλόχοις τοὺς περὶ Ὅμηρον καὶ Ἡσίοδον ἐπαινῶν οὕτως καλεῖ (Kock I. 12, fg. 2). [12] Questo è quanto concerne l'invenzione della filosofia. Per primo Pitagora usò il termine 'filosofia' e per primo si chiamò filosofo, 39* discorrendo in Sicione con Leonte tiranno dei Sicionii o dei Fliasii, come attesta Eraclide Pontico 40* nell'opera Sulla femmina esanime: nessuno infatti è saggio, eccetto la divinità. Più anticamente 41* si chiamava sapienza, e sapiente chi la professasse, ed eccellesse nell'estrema cura dell'anima; filosofo era colui che accoglie la sapienza. I sapienti si chiamavano anche sofisti e non solo i sapienti, ma anche i poeti; così chiama lodandoli Cratino 42* negli Archilochi Omero ed Esiodo ed i loro seguaci.