[64] τὸ δὲ περιὸν ἀργύριον κομισάσθω Ἀρκεσίλαος παρ' Ὀλυμπίχου, μηθὲν ἐνοχλῶν αὐτὸν κατὰ τοὺς καιροὺς καὶ τοὺς χρόνους˙ ἀράσθω δὲ καὶ τὰς συνθήκας Ἀρκεσίλαος ἃς ἔθετο Στράτων πρὸς Ὀλύμπιχον καὶ Ἀμεινίαν, τὰς κειμένας παρὰ Φιλοκράτει Τισαμενοῦ. τὰ δὲ περὶ τὸ μνημεῖον ποιείτωσαν ὡς ἂν δοκῇ Ἀρκεσιλάῳ καὶ Ὀλυμπίχῳ καὶ Λύκωνι."


Καὶ αἵδε μέν εἰσιν αἱ φερόμεναι αὐτοῦ διαθῆκαι, καθά που συνήγαγε καὶ Ἀρίστων ὁ Κεῖος
(Wehrli VI, fg. 31).
αὐτὸς δὲ ὁ Στράτων ἀνὴρ γέγονε, καθάπερ καὶ ἄνω δεδήλωται, πολλῆς τῆς ἀποδοχῆς ἄξιος, διαπρέψας ἐν παντὶ λόγων εἴδει καὶ μάλιστά γε ἐν τῷ καλουμένῳ φυσικῷ, ὅπερ εἶδος ἀρχαιότερόν τε καὶ σπουδαιότερον.

[64] Arcesilao riceva da Olimpico il danaro che rimane, senza tuttavia creargli difficoltà nell'osservanza dei termini di tempo. Arcesilao elimini anche il patto che Stratone concluse con Olimpico e Aminia e che è depositato presso Filocrate figlio di Tisameno. 136* Il mio monumento venga eseguito secondo le disposizioni di Arcesilao, Olimpico e Licone.

Questi sono dunque i termini del suo testamento quali figurano nella raccolta curata da Aristone di Ceo. 137*
Lo stesso Stratone, come già è stato sopra mostrato, fu uomo degno di molta considerazione, si distinse in ogni ramo della cultura, e specialmente nella fisica, che è scienza più antica 138* e più grave di tutte le altre.