[12] Περὶ τοῦ παιδίου α´,
Περὶ ἐγκρατείας α´,
Περὶ τοῦ ὠφελίμου α´,
Περὶ τοῦ ἐλευθέρου α´,
Περὶ θανάτου α´,
Περὶ ἑκουσίου α´,
Περὶ φιλίας α´ β´,
Περὶ ἐπιεικείας α´,
Περὶ τοῦ ἐναντίου α´ β´,
Περὶ εὐδαιμονίας α´ β´,
Περὶ τοῦ γράφειν α´,
Περὶ μνήμης α´,
Περὶ τοῦ ψεύδους α´,
Καλλικλῆς α´,
Περὶ φρονήσεως α´ β´,
Οἰκονομικὸς α´,
Περὶ σωφροσύνης α´,
Περὶ δυνάμεως νόμου α´,
Περὶ πολιτείας α´,
Περὶ ὁσιότητος α´,
Ὅτι παραδοτὴ ἡ ἀρετὴ α´,
Περὶ τοῦ ὄντος α´,
Περὶ εἱμαρμένης α´,
Περὶ παθῶν α´,
Περὶ βίων α´,
Περὶ ὁμονοίας α´,
Περὶ μαθητῶν α´ β´,
Περὶ δικαιοσύνης α´,
Περὶ ἀρετῆς α´ β´,
Περὶ εἰδῶν α´,
Περὶ ἡδονῆς α´ β´,
Περὶ βίου α´,
Περὶ ἀνδρείας α´,
Περὶ τοῦ ἑνὸς α´,
Περὶ ἰδεῶν α´,
[12] Περὶ τοῦ παιδίου α´.
Περὶ ἐγκρατείας α´.
Περὶ τοῦ ὠφελίμου α´.
Περὶ τοῦ ἐλευθέρου α´.
Περὶ θανάτου α´.
Περὶ ἑκουσίου α´.
Περὶ φιλίας α´ β´.
Περὶ ἐπιεικείας α´.
Περὶ τοῦ ἐναντίου α´ β´.
Περὶ εὐδαιμονίας α´ β´.
Περὶ τοῦ γράφειν α´.
Περὶ μνήμης α´.
Περὶ τοῦ ψεύδους α´.
Καλλικλῆς α´.
Περὶ φρονήσεως α´ β´.
Οἰκονομικὸς α´.
Περὶ σωφροσύνης α´.
Περὶ δυνάμεως νόμου α´.
Περὶ πολιτείας α´.
Περὶ ὁσιότητος α´.
Ὅτι παραδοτὴ ἡ ἀρετὴ α´.
Περὶ τοῦ ὄντος α´.
Περὶ εἱμαρμένης α´.
Περὶ παθῶν α´.
Περὶ βίων α´.
Περὶ ὁμονοίας α´.
Περὶ μαθητῶν α´ β´.
Περὶ δικαιοσύνης α´.
Περὶ ἀρετῆς α´ β´.
Περὶ εἰδῶν α´.
Περὶ ἡδονῆς α´ β´.
Περὶ βίου α´.
Περὶ ἀνδρείας α´.
Περὶ τοῦ ἑνὸς α´.
Περὶ ἰδεῶν α´.
[12] Περὶ ἐγκρατείας α´,
Περὶ τοῦ ὠφελίμου α´,
Περὶ τοῦ ἐλευθέρου α´,
[26410] Περὶ θανάτου α´,
Περὶ ἑκουσίου α´,
Περὶ φιλίας α´ β´,
Περὶ ἐπιεικείας α´,
Περὶ τοῦ ἐναντίου α´ β´,
[26415] Περὶ εὐδαιμονίας α´ β´,
Περὶ τοῦ γράφειν α´,
Περὶ μνήμης α´,
Περὶ τοῦ ψεύδους α´,
Καλλικλῆς α´,
[26420] Περὶ φρονήσεως α´ β´,
Οἰκονομικὸς α´,
Περὶ σωφροσύνης α´,
Περὶ δυνάμεως νόμου α´,
Περὶ πολιτείας α´,
[26425] Περὶ ὁσιότητος α´,
[2651] Ὅτι παραδοτὴ ἡ ἀρετὴ α´,
Περὶ τοῦ ὄντος α´,
Περὶ εἱμαρμένης α´,
Περὶ παθῶν α´,
[2655] Περὶ βίων α´,
Περὶ ὁμονοίας α´,
Περὶ μαθητῶν α´ β´,
Περὶ δικαιοσύνης α´,
Περὶ ἀρετῆς α´ β´,
[26510] Περὶ εἰδῶν α´,
Περὶ ἡδονῆς α´,
Περὶ ἡδονῆς α´ β´,
Περὶ βίου α´,
Περὶ ἀνδρείας α´,
[26515] Περὶ τοῦ ἑνὸς α´,
Περὶ ἰδεῶν α´,