[63] καὶ πρῶτον μὲν Λαμπυρίων καὶ Ἀρκεσίλαος ἀράσθωσαν τὰς συνθήκας ἃς ἔθετο Δάϊππος ὑπὲρ Ἡραίου˙ καὶ μηδὲν ὀφειλέτω μήτε Λαμπυρίωνι μήτε τοῖς Λαμπυρίωνος κληρονόμοις, ἀλλ' ἀπηλλάχθω παντὸς τοῦ συμβολαίου.

δότωσαν δ' αὐτῷ καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ ἀργυρίου δραχμὰς πεντακοσίας καὶ τῶν παίδων ἕνα, ὃν ἂν δοκιμάζῃ Ἀρκεσίλαος, ὅπως ἂν πολλὰ συμπεπονηκὼς ἡμῖν καὶ παρεσχημένος χρείας ἔχῃ βίον ἱκανὸν καὶ εὐσχημονῇ.
ἀφίημι δὲ καὶ Διόφαντον ἐλεύθερον καὶ Διοκλέα καὶ Ἄβουν˙
Σιμίαν δὲ ἀποδίδωμι Ἀρκεσιλάῳ. ἀφίημι δὲ καὶ Δρόμωνα ἐλεύθερον. ἐπειδὰν δὲ παραγένηται Ἀρκεσίλαος, λογισάσθω Ἥραιος μετ' Ὀλυμπίχου καὶ Ἐπικράτους καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελητῶν τὸ γεγονὸς ἀνάλωμα εἰς τὴν ἐκφορὰν καὶ τὰ ἄλλα τὰ νομιζόμενα.

[63] E, in primo luogo, Lampirione e Arcesilao annullino il patto contratto da Daippo a favore di Ireo; e nulla egli dovrà né a Lampirione né agli eredi di Lampirione, ma si ritenga sciolto da tutte le clausole dell'accordo.
Gli esecutori diano a lui cinquecento dracme di argento e dei servi uno solo, quello che approverà Arcesilao, in modo che in ricambio di tutti i travagli che ha sostenuti con noi e di tutti i servigi che mi ha resi, abbia mezzi sufficienti per un tenore di vita decoroso.
Emancipo dalla servitù Diofanto e Diocle e Abus.
Affido Simia ad Arcesilao. Concedo la libertà anche a Dromone. Appena giunto Arcesilao, Ireo insieme con Olimpico, Epicrate e gli altri esecutori faccia il conto del danaro speso per le esequie e per le rituali consuetudini.