[62] ἐπιμεληταὶ δὲ ἔστωσαν τῶν κατὰ τὴν διαθήκην οἵδε˙ Ὀλύμπιχος, Ἀριστείδης, Μνησιγένης, Ἱπποκράτης, Ἐπικράτης, Γοργύλος, Διοκλῆς, Λύκων, Ἄθανις. καταλείπω δὲ τὴν μὲν διατριβὴν Λύκωνι, ἐπειδὴ τῶν ἄλλων οἱ μέν εἰσι πρεσβύτεροι, οἱ δὲ ἄσχολοι. καλῶς δ' ἂν ποιοῖεν καὶ οἱ λοιποὶ συγκατασκευάζοντες τούτῳ. καταλείπω δ' αὐτῷ καὶ τὰ βιβλία πάντα, πλὴν ὧν αὐτοὶ γεγράφαμεν, καὶ τὰ σκεύη πάντα κατὰ τὸ συσσίτιον καὶ τὰ στρώματα καὶ τὰ ποτήρια. δότωσαν δὲ οἱ ἐπιμεληταὶ Ἐπικράτει πεντακοσίας δραχμὰς καὶ τῶν παίδων ἕνα ὃν ἂν δοκῇ Ἀρκεσιλάῳ. [62] Esecutori testamentari siano i seguenti: Olimpico, Aristide, Mnesigene, Ippocrate, Epicrate, Gorgilo, Diocle, Licone, Atani. Lascio la scuola a Licone, poiché dei rimanenti alcuni sono piuttosto avanti negli anni altri sono troppo occupati. Bene faranno anche gli altri a collaborare con lui. Lascio a lui anche tutta la mia biblioteca, eccetto i miei manoscritti, e tutto l'apparato per la mensa comune, i cuscini e le coppe. Gli esecutori diano ad Epicrate cinquecento dracme e dei servi uno solo, quello che ad Arcesilao sembra opportuno dare.