[61] Γεγόνασι δὲ Στράτωνες ὀκτώ˙ πρῶτος Ἰσοκράτους ἀκροατής˙ δεύτερος αὐτὸς οὗτος˙ τρίτος ἰατρός, μαθητὴς Ἐρασιστράτου, ὡς δέ τινες, τρόφιμος˙ τέταρτος ἱστορικός, Φιλίππου καὶ Περσέως τῶν Ῥωμαίοις πολεμησάντων γεγραφὼς πράξεις" ... ἕκτος ποιητὴς ἐπιγραμμάτων˙ ἕβδομος ἰατρὸς ἀρχαῖος, ὡς Ἀριστοτέλης φησίν˙ (Rose 374) ὄγδοος περιπατητικός, βεβιωκὼς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ.
Τοῦ δ' οὖν φυσικοῦ φέρονται καὶ διαθῆκαι τοῦτον ἔχουσαι τὸν τρόπον˙


"Τάδε διατίθεμαι, ἐάν τι πάσχω˙ τὰ μὲν οἴκοι καταλείπω πάντα Λαμπυρίωνι καὶ Ἀρκεσιλάῳ. ἀπὸ δὲ τοῦ Ἀθήνησιν ὑπάρχοντός μοι ἀργυρίου πρῶτον μὲν οἱ ἐπιμεληταὶ τὰ περὶ τὴν ἐκφορὰν ἐπιμεληθήτωσαν καὶ ὅσα νομίζεται μετὰ τὴν ἐκφοράν, μηδὲν μήτε περίεργον ποιοῦντες μήτ' ἀνελεύθερον.

[61] Ve ne furono otto col nome di Stratone: I. alunno di Isocrate; II. il nostro; III. medico, alunno di Erasistrato o, secondo altri, suo pupillo; IV. storico, 132* che si occupò delle imprese belliche di Filippo 133* e Perseo 134* contro i Romani; V. ... ; VI. poeta epigrammatico; VII. medico arcaico, di cui parla Aristotele; 135* VIII. peripatetico, vissuto in Alessandria.
Del nostro Stratone, il Fisico, si tramanda anche il testamento, che è del seguente tenore:

Nel caso che io debba patire qualche sventura, dispongo quanto segue: lascio tutti i beni che sono in casa a Lampirione ed Arcesilao. Col danaro che mi appartiene in Atene, in primo luogo gli esecutori provvedano per le mie esequie e per tutto ciò che si usa fare dopo le esequie, senza stravaganza e senza illiberalità.