[60] Περὶ τοῦ ὅρου,
Περὶ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον,
Περὶ ἀδίκου,
Περὶ τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρου,
Περὶ τοῦ προτέρου γένους,
Περὶ τοῦ ἰδίου,
Περὶ τοῦ μέλλοντος,
Εὑρημάτων ἔλεγχοι δύο,
Ὑπομνήματα, ἃ διστάζεται,
Ἐπιστολαὶ ὧν ἡ ἀρχή˙ "Στράτων Ἀρσινόῃ εὖ πράττειν."
μαγ βυκ´.

Τοῦτόν φασιν οὕτω γενέσθαι λεπτὸν ὡς ἀναισθήτως τελευτῆσαι. καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον˙
(A. Pal. VII. 111)

λεπτὸς ἀνὴρ δέμας ἦν, εἴ μοι προσέχεις, ἀπὸ χρισμῶν˙
Στράτωνα τοῦτόν φημί σοι,
Λάμψακος ὅν ποτ' ἔφυσεν˙ ἀεὶ δὲ νόσοισι παλαίων
θνῄσκει λαθών, οὐδ' ᾔσθετο.

[60] Della definizione;
Del più e meno;
Dell'ingiustizia;
Dell'anteriore e posteriore;
Del genere anteriore;
Degli attributi propri;
Del futuro;
Due confutazioni delle invenzioni;
Appunti, di controversa autenticità;
Epistole, il cui inizio è: «Stratone ad Arsinoe felicità» (εὖ πράττειν).
Complessivamente 332.420 linee.

Dicono che egli era cresciuto così esile, che passò di vita insensibilmente. Gli abbiamo dedicato il seguente epigramma: 131*


Se mi dai retta, era uomo sottile di corpo, per il frequente uso di unguenti. Ti dico che costui era Stratone, nato a Lampsaco. Lottando sempre con le malattie, muore senza saperlo, senza neppure accorgersene.