[60] Περὶ τοῦ ὅρου,
Περὶ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον,
Περὶ ἀδίκου,
Περὶ τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρου,
Περὶ τοῦ προτέρου γένους,
Περὶ τοῦ ἰδίου,
Περὶ τοῦ μέλλοντος,
Εὑρημάτων ἔλεγχοι δύο,
Ὑπομνήματα, ἃ διστάζεται,
Ἐπιστολαὶ ὧν ἡ ἀρχή˙ "Στράτων Ἀρσινόῃ εὖ πράττειν."
μαγ βυκ´.

Τοῦτόν φασιν οὕτω γενέσθαι λεπτὸν ὡς ἀναισθήτως τελευτῆσαι. καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον˙ (A. Pal. VII. 111)

λεπτὸς ἀνὴρ δέμας ἦν, εἴ μοι προσέχεις, ἀπὸ χρισμῶν˙
Στράτωνα τοῦτόν φημί σοι,
Λάμψακος ὅν ποτ' ἔφυσεν˙ ἀεὶ δὲ νόσοισι παλαίων
θνῄσκει λαθών, οὐδ' ᾔσθετο.

[60] Περὶ τοῦ ὅρου.
Περὶ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον.
Περὶ ἀδίκου.
Περὶ τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρου.
Περὶ τοῦ προτέρου γένους.
Περὶ τοῦ ἰδίου.
Περὶ τοῦ μέλλοντος.
Εὑρημάτων ἔλεγχοι δύο.
Ὑπομνήματα, ἃ διστάζεται.
Ἐπιστολαὶ ὧν ἡ ἀρχή˙ "Στράτων Ἀρσινόῃ εὖ πράττειν."

Τοῦτόν φασιν οὕτω γενέσθαι λεπτὸν ὡς ἀναισθήτως τελευτῆσαι. καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον˙

λεπτὸς ἀνὴρ δέμας ἦν, εἴ μοι προσέχεις, ἀπὸ χρισμῶν˙
Στράτωνα τοῦτόν φημί σοι,
Λάμψακος ὅν ποτ' ἔφυσεν˙ ἀεὶ δὲ νόσοισι παλαίων
θνῄσκει λαθών, οὐδ' ᾔσθετο.

Περὶ τοῦ ὅρου,
[60][35115] Περὶ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον,
Περὶ ἀδίκου,
Περὶ τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρου,
Περὶ τοῦ προτέρου γένους,
Περὶ τοῦ ἰδίου,
[35120] Περὶ τοῦ μέλλοντος,
Εὑρημάτων ἔλεγχοι δύο,
Ὑπομνήματα, ἃ διστάζεται,
Ἐπιστολαὶ ὧν ἡ ἀρχή˙ "Στράτων Ἀρσινόῃ εὖ πράττειν." 〈Στίχοι〉 μ〈υριάδες〉 λγ´,
βυκ´.

[3521] Τοῦτόν φασιν οὕτω γενέσθαι λεπτὸν ὡς ἀναισθήτως τελευτῆσαι. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον˙

Λεπτὸς ἀνὴρ δέμας ἦν (εἴ μὴ προσέχῃς, ἀπόχρη μοι)˙
Στράτωνα τοῦτόν φημί σοι,
[3525] Λάμψακος ὅν ποτ' ἔφυσεν˙ ἀεὶ δὲ νόσοισι παλαίων
θνῄσκει λαθών, οὐδ' ᾔσθετο.