Φέρεται δ' αὐτοῦ
[59] Περὶ βασιλείας τρία,
Περὶ δικαιοσύνης τρία,
Περὶ τἀγαθοῦ γ´,
Περὶ θεῶν γ´,
Περὶ ἀρχῶν τρία ἢ δύο,
Περὶ βίων,
Περὶ εὐδαιμονίας,
Περὶ βασιλείας φιλοσοφίας,
Περὶ ἀνδρείας,
Περὶ τοῦ κενοῦ,
Περὶ τοῦ οὐρανοῦ,
Περὶ τοῦ πνεύματος,
Περὶ φύσεως ἀνθρωπίνης,
Περὶ ζωογονίας,
Περὶ μίξεως,
Περὶ ὕπνου,
Περὶ ἐνυπνίων,
Περὶ ὄψεως,
Περὶ αἰσθήσεως,
Περὶ ἡδονῆς,
Περὶ χρωμάτων,
Περὶ νόσων,
Περὶ κρίσεων,
Περὶ δυνάμεων,
Περὶ (τῶν) μεταλλικῶν μηχανημάτων,
Περὶ λιμοῦ καὶ σκοτώσεων,
Περὶ κούφου καὶ βαρέος,
Περὶ ἐνθουσιασμοῦ,
Περὶ χρόνου,
Περὶ τροφῆς καὶ αὐξήσεως,
Περὶ τῶν ἀπορουμένων ζῴων,
Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζῴων,
Περὶ αἰτιῶν,
Λύσεις ἀπορουμένων,
Τόπων προοίμια,
Περὶ τοῦ συμβεβηκότος,
Le sue opere sono le seguenti: 130*
[59] Del regno, in tre libri;
Della giustizia, in tre libri;
Del bene, in tre libri;
Degli déi, in tre libri;
Dei princìpi, in tre o due libri;
Dei modi di vita;
Della felicità;
Del regno della filosofia;
Del coraggio;
Del vuoto;
Del cielo;
Del soffio;
Della natura umana;
Della generazione degli animali;
Della mistione;
Del sonno;
Dei sogni;
Della visione;
Della sensazione;
Del piacere;
Dei colori;
Delle malattie;
Delle crisi nelle malattie;
Delle facoltà fisiologiche;
Delle macchine per lo scavo delle miniere;
Della fame e delle vertigini;
Del lieve e del grave;
Dell'entusiasmo;
Del tempo;
Della nutrizione e della crescita;
Degli animali la cui esistenza è controversa;
Degli animali mitologici;
Delle cause;
Soluzioni di problemi controversi;
Proemi ai Topici;
Dell'accidente;