[119] Λέγεται δ' οὕτως Ἀθήνησιν ἐπιστρέψαι τοὺς ἀνθρώπους ὥστ' ἀπὸ τῶν ἐργαστηρίων συνθεῖν ἵνα αὐτὸν θεάσαιντο. καί τινος εἰπόντος, "Στίλπων, θαυμάζουσί σε ὡς θηρίον," "οὐ μὲν οὖν," εἰπεῖν, "ἀλλ' ὡς ἄνθρωπον ἀληθινόν."

δεινὸς δ' ἄγαν ὢν ἐν τοῖς ἐριστικοῖς ἀνῄρει καὶ τὰ εἴδη˙ καὶ ἔλεγε τὸν λέγοντα ἄνθρωπον εἶναι μηδένα˙ οὔτε γὰρ τόνδε λέγειν οὔτε τόνδε. τί γὰρ μᾶλλον τόνδε ἢ τόνδε; οὐδ' ἄρα τόνδε. καὶ πάλιν˙ τὸ λάχανον οὐκ ἔστι τὸ δεικνύμενον˙ λάχανον μὲν γὰρ ἦν πρὸ μυρίων ἐτῶν˙ οὐκ ἄρα ἐστὶ τοῦτο λάχανον.


φασὶ δ' αὐτὸν ὁμιλοῦντα Κράτητι μεταξὺ σπεῦσαι ἰχθῦς πρίασθαι˙ τοῦ δ' ἐπισπωμένου καὶ φάσκοντος, "καταλείπεις τὸν λόγον;" "οὐκ ἔγωγε," ἔφη, "ἀλλὰ τὸν μὲν λόγον ἔχω, σὲ δὲ καταλείπω˙ ὁ μὲν γὰρ λόγος περιμενεῖ, τὸ δ' ὄψον πεπράσεται."

[119] Si dice che in Atene esercitò tale attrazione che gli uomini per vederlo correvano via dalle botteghe e a chi gli diceva: «O Stilpone, ti ammirano come una bestia», rispondeva: «Non come una bestia, ma come un uomo vero».
Molto bravo nelle controversie, negava anche la validità delle idee. 305* Egli diceva che quando uno afferma l'uomo (come concetto generale), non intende nessun uomo particolare, né questo né quello; perché infatti dovrebbe intendere l'uno piuttosto che l'altro? Dunque, non intende neppure quest'uomo particolare. Così pure la verdura (come concetto generale) non è questa verdura particolare, perché la verdura esisteva già da diecimila anni; dunque questa non è la verdura.
Si racconta che, mentre conversava con Cratete, egli s'affrettò ad andare a comprare il pesce. Cratete cercava di trattenerlo, dicendogli: «Abbandoni l'argomento?», ma Stilpone rispose: «Non io. Io mantengo l'argomento, e abbandono te, perché l'argomento rimarrà, ma il pesce sarà sùbito venduto».