[59] Φέρεται δ' αὐτοῦ
Περὶ βασιλείας τρία,
Περὶ δικαιοσύνης τρία,
Περὶ τἀγαθοῦ γ´,
Περὶ θεῶν γ´,
Περὶ ἀρχῶν γ´, ἢ β´,
Περὶ βίων,
Περὶ εὐδαιμονίας,
Περὶ βασιλέως φιλοσόφου,
Περὶ ἀνδρείας,
Περὶ τοῦ κενοῦ,
Περὶ τοῦ οὐρανοῦ,
Περὶ τοῦ πνεύματος,
Περὶ φύσεως ἀνθρωπίνης,
Περὶ ζωογονίας,
Περὶ μίξεως,
Περὶ ὕπνου,
Περὶ ἐνυπνίων,
Περὶ ὄψεως,
Περὶ αἰσθήσεως,
Περὶ ἡδονῆς,
Περὶ χρωμάτων,
Περὶ νόσων,
Περὶ κρίσεων,
Περὶ δυνάμεων,
Περὶ τῶν μεταλλικῶν,
Μηχανικόν,
Περὶ λιμοῦ καὶ σκοτώσεων,
Περὶ κούφου καὶ βαρέος,
Περὶ ἐνθουσιασμοῦ,
Περὶ χρόνου,
Περὶ τροφῆς καὶ αὐξήσεως,
Περὶ τῶν ἀπορουμένων ζῴων,
Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζῴων,
Περὶ αἰτιῶν,
Λύσεις ἀπορουμένων,
Τόπων προοίμια,
Περὶ τοῦ συμβεβηκότος,
[59] Φέρεται δ' αὐτοῦ βιβλία
Περὶ βασιλείας τρία.
Περὶ δικαιοσύνης τρία.
Περὶ τἀγαθοῦ γ´.
Περὶ θεῶν γ´.
Περὶ ἀρχῶν γ´.
Περὶ βίων.
Περὶ εὐδαιμονίας.
Περὶ βασιλέως φιλοσόφου.
Περὶ ἀνδρείας.
Περὶ τοῦ κενου.
Περὶ τοῦ οὐρανου.
Περὶ τοῦ πνεύματος.
Περὶ φύσεως ἀνθρωπίνης.
Περὶ ζωογονίας.
Περὶ μίξεως.
Περὶ ὕπνου.
Περὶ ἐνυπνίων.
Περὶ ὄψεως.
Περὶ αἰσθήσεως.
Περὶ ἡδονῆς.
Περὶ χρωμάτων.
Περὶ νόσων.
Περὶ κρίσεων.
Περὶ δυνάμεων.
Περὶ τῶν μεταλλικῶν μηχανικόν.
Περὶ λιμοῦ καὶ σκοτώσεων.
Περὶ κούφου καὶ βαρέος.
Περὶ ἐνθουσιασμοῦ.
Περὶ χρόνου.
Περὶ τροφῆς καὶ αὐξήσεως.
Περὶ τῶν ἀπορουμένων ζῴων.
Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζῴων.
Περὶ αἰτιῶν.
Λύσεις ἀπορουμένων.
Τόπων προοίμια.
Περὶ τοῦ συμβεβηκότος.
[3501] Φέρεται δ' αὐτοῦ
Περὶ βασιλείας τρία,
Περὶ δικαιοσύνης τρία,
Περὶ τἀγαθοῦ τρία,
[3505] Περὶ θεῶν τρία,
Περὶ ἀρχῶν τρία, ἢ δύο,
[
59] Περὶ βίων,
Περὶ εὐδαιμονίας,
Περὶ βασιλείας φιλοσοφίας,
[35010] Περὶ ἀνδρείας,
Περὶ τοῦ κενοῦ,
Περὶ τοῦ οὐρανοῦ,
Περὶ τοῦ πνεύματος,
Περὶ φύσεως ἀνθρωπίνης,
[35015] Περὶ ζωογονίας,
Περὶ μίξεως,
Περὶ ὕπνου,
Περὶ ἐνυπνίων,
Περὶ ὄψεως,
[35020] Περὶ αἰσθήσεως,
Περὶ ἡδονῆς,
Περὶ χρωμάτων,
Περὶ νόσων,
Περὶ κρίσεων,
[35025] Περὶ δυνάμεων,
[3511] Περὶ τῶν μεταλλικῶν,
Μηχανικόν,

Περὶ 〈ἰ〉λίγγου καὶ σκοτώσεων,
Περὶ κούφου καὶ βαρέος,
[3515] Περὶ ἐνθουσιασμοῦ,
Περὶ χρόνου,
Περὶ τροφῆς καὶ αὐξήσεως,
Περὶ τῶν ἀπορουμένων ζῴων,
Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζῴων,
[35110] Περὶ αἰτιῶν,
Λύσεις ἀπορουμένων,
Τόπων προοίμια,
Περὶ τοῦ συμβεβηκότος,