Κεφ. ια'.

ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ


[116]
Φερεκύδης Βάβυος Σύριος, καθά φησιν Ἀλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς (FGrH 273 F 85), Πιττακοῦ διακήκοεν. τοῦτόν φησι Θεόπομπος FGrH 115 F 71 πρῶτον περὶ φύσεως καὶ 〈γενέσεως〉 θεῶν Ἔλλησι γράψαι. Πολλὰ δὲ καὶ θαυμάσια λέγεται περὶ αὐτοῦ. καὶ γὰρ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τῆς Σάμου περιπατοῦντα καὶ ναῦν οὐριοδρομοῦσαν ἰδόντα εἰπεῖν ὡς οὐ μετὰ πολὺ καταδύσεται˙ καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ καταδῦναι. καὶ ἀνιμηθέντος ἐκ φρέατος ὕδατος πιόντα προειπεῖν ὡς εἰς τρίτην ἡμέραν ἔσοιτο σεισμός, καὶ γενέσθαι. ἀνιόντα τε ἐξ Ὀλυμπίας εἰς Μεσσήνην τῷ ξένῳ Περιλάῳ συμβουλεῦσαι ἐξοικῆσαι μετὰ τῶν οἰκείων˙ καὶ τὸν μὴ πεισθῆναι, Μεσσήνην δὲ ἑαλωκέναι.

Capitolo XI

FERECIDE


[116] Ferecide, figlio di Babis, nacque a Siro, come dice Alessandro 303* nelle Successioni dei filosofi, e fu uditore di Pittaco. Teopompo 304* dice che fu il primo a scrivere per i Greci intorno alla natura ed 〈all'origine〉 305* degli dèi. Molte e meravigliose cose si narrano di lui. Passeggiava una volta lungo il lido di Samo quando vide una nave correre col vento in poppa e predisse che fra non molto sarebbe affondata: affondò dinanzi ai suoi occhi. Attinta l'acqua da un pozzo e bevutala, predisse che entro tre giorni sarebbe avvenuto un terremoto: così avvenne. Venuto da Olimpia a Messene consigliò all'ospite Perilao di trasferirsi insieme con i suoi; quello non gli diede retta: Messene fu conquistata.