[11] Καὶ γὰρ καὶ σεμνοπρεπέστατος λέγεται γενέσθαι καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ δόξαν εἶχον περὶ αὐτοῦ ὡς εἴη Ἀπόλλων ἐξ Ὑπερβορέων ἀφιγμένος.
λόγος δέ ποτ' αὐτοῦ παραγυμνωθέντος τὸν μηρὸν ὀφθῆναι χρυσοῦν˙ καὶ ὅτι Νέσσος ὁ ποταμὸς διαβαίνοντα αὐτὸν προσαγορεύσαι πολὺς ἦν ὁ φάσκων. Τίμαιός τέ φησιν ἐν δεκάτῳ Ἱστοριῶν
(FGrH 566 F 17) λέγειν αὐτὸν τὰς συνοικούσας ἀνδράσι θεῶν ἔχειν ὀνόματα, Κόρας, Νύμφας, εἶτα Μητέρας καλουμένας.
τοῦτον καὶ γεωμετρίαν ἐπὶ πέρας ἀγαγεῖν, Μοίριδος πρῶτον εὑρόντος τὰς ἀρχὰς τῶν στοιχείων αὐτῆς, ὥς φησιν Ἀντικλείδης ἐν δευτέρῳ Περὶ Ἀλεξάνδρου
(FGrH 140 F 1).
[11] Inoltre si dice che Pitagora ebbe un portamento così grave e dignitoso, che i suoi discepoli credettero che fosse Apollo venuto dagli Iperborei.
Si tramanda pure che una volta, essendo il suo corpo denudato, fu vista la sua coscia d'oro; e molti andavano dicendo che il fiume Nesso lo salutò mentre l'attraversava. 27* Timeo 28* nel decimo libro delle Storie afferma che Pitagora diceva che le donne che convivono con gli uomini hanno i nomi degli dèi e che sono chiamate Vergini, Spose, poi Madri (Core, Ninfe, Metere).

Egli pure perfezionò la geometria, poiché Meride fu il primo a scoprire gl'inizi dei suoi elementi, come dice Anticlide nel secondo libro Di Alessandro. 29*