[57] αἱ διαθῆκαι κεῖνται, ἀντίγραφα τῷ Θεοφράστου δακτυλίῳ σεσημασμέναι, μία μὲν παρὰ Ἡγησίᾳ Ἱππάρχου˙ μάρτυρες Κάλλιππος Παλληνεύς, Φιλόμηλος Εὐωνυμεύς, Λύσανδρος Ὑβάδης, Φίλων Ἀλωπεκῆθεν. τὴν δ' ἑτέραν ἔχει Ὀλυμπιόδωρος˙ μάρτυρες δ' οἱ αὐτοί. τὴν δ' ἑτέραν ἔλαβεν Ἀδείμαντος, ἀπήνεγκε δὲ Ἀνδροσθένης ὁ υἱός˙ μάρτυρες Ἀρίμνηστος Κλεοβούλου, Λυσίστρατος Φείδωνος Θάσιος, Στράτων Ἀρκεσιλάου Λαμψακηνός, Θήσιππος Θησίππου ἐκ Κεραμέων, Διοσκουρίδης Διονυσίου Ἐπικηφίσιος."Ὧδ' ἔχουσιν αὐτῷ καὶ αἱ διαθῆκαι.
Ἀκοῦσαι δ' αὐτοῦ καὶ Ἐρασίστρατον τὸν ἰατρόν εἰσιν οἳ λέγουσι˙ καὶ εἰκός.

[57] Le copie del testamento 126* sono sigillate con l'anello di Teofrasto: una copia è depositata presso Egesia, figlio di Ipparco, testimoni Callippo di Pallene, Filomelo di Euonimea, Lisandro di Iba, Filone di Alopece; un'altra copia è presso Olimpiodoro, testimoni gli stessi; una terza copia è stata ricevuta da Adimanto, a cui l'ha consegnata il figlio Androstene, testimoni Arimnesto figlio di Cleobulo, Lisistrato figlio di Fidone di Taso, Stratone figlio di Arcesilao di Lampsaco, Tesippo figlio di Tesippo del demo Ceramei, Dioscuride figlio di Dionisio del demo Epicefisia.

Questo è il suo testamento.
Secondo alcuni, anche il medico Erasistrato sarebbe stato alunno di Teofrasto. Ciò è probabile.