[115] Ἀπεδέχετο δ' αὐτόν, φασί, καὶ Πτολεμαῖος ὁ Σωτήρ. καὶ ἐγκρατὴς Μεγάρων γενόμενος ἐδίδου τε ἀργύριον αὐτῷ καὶ παρεκάλει εἰς Αἴγυπτον συμπλεῖν˙ ὁ δὲ μέτριον μέν τι τἀργυριδίου προσήκατο, ἀρνησάμενος δὲ τὴν ὁδὸν μετῆλθεν εἰς Αἴγιναν, ἕως ἐκεῖνος ἀπέπλευσεν. ἀλλὰ καὶ Δημήτριος ὁ Ἀντιγόνου καταλαβὼν τὰ Μέγαρα τήν τε οἰκίαν αὐτῷ φυλαχθῆναι καὶ πάντα τὰ ἁρπασθέντα προὐνόησεν ἀποδοθῆναι. ὅτε καὶ βουλομένῳ παρ' αὐτοῦ τῶν ἀπολωλότων ἀναγραφὴν λαβεῖν ἔφη μηδὲν τῶν οἰκείων ἀπολωλεκέναι˙ παιδείαν γὰρ μηδένα ἐξενηνοχέναι, τόν τε λόγον ἔχειν καὶ τὴν ἐπιστήμην. [115] Narrano che anche Tolemeo Soter ebbe grande considerazione di lui. Quando s'impadronì di Megara gli diede una somma di danaro e l'invitò a navigare con lui in Egitto; Stilpone accettò solo una parte modesta della somma, ma rifiutò il viaggio e si trasferì ad Egina, finché quello non andò via. Anche quando Demetrio figlio di Antigono conquistò Megara, dispose che la casa di Stilpone fosse custodita e che gli fosse restituito tutto ciò che era stato rapito. Ma quando gli chiese un elenco di tutto ciò che aveva perduto, egli rispose di non avere perduto nulla di ciò che veramente possedeva: nessuno infatti gli aveva portato via la sua dottrina, e possedeva ancora la ragione e la scienza. 302*