[56] ἐπειδὴ δὲ οὔτ' ἐκείνοις ἑώρων ῥᾴδιον ὄντα συνοικονομεῖν λυσιτελέστερόν τ' αὐτοῖς ὑπελάμβανον εἶναι τεταγμένον τι λαβεῖν παρὰ Ἱππάρχου, δότω Ἵππαρχος Μελάντῃ καὶ Παγκρέοντι, ἑκατέρῳ, τάλαντον˙ διδόναι δ' Ἵππαρχον καὶ τοῖς ἐπιμεληταῖς εἰς τὰ ἀναλώματα τὰ ἐν τῇ διαθήκῃ γεγραμμένα κατὰ τοὺς ἑκάστου καιροὺς τῶν δαπανημάτων. οἰκονομήσαντα δὲ ταῦτα Ἵππαρχον ἀπηλλάχθαι τῶν συμβολαίων τῶν πρὸς ἐμὲ πάντων˙ καὶ εἴ τι ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος συμβέβληκεν Ἵππαρχος ἐν Χαλκίδι, Ἱππάρχου τοῦτό ἐστιν. ἐπιμεληταὶ δὲ ἔστωσαν τῶν ἐν τῇ διαθήκῃ γεγραμμένων Ἵππαρχος, Νηλεύς, Στράτων, Καλλῖνος, Δημότιμος, Καλλισθένης, Κτήσαρχος.

[56] Ma poiché ero consapevole che non sarebbe stata facile per loro un'amministrazione comune e giudicavo più utile per loro ricevere da Ipparco una somma determinata, dispongo che Ipparco dia un talento a Melante e un talento a Pancreonte. Agli esecutori Ipparco deve fornire ad ogni termine di scadenza le somme necessarie per saldare le spese disposte da me nel testamento. Quando Ipparco avrà eseguito tutte queste disposizioni, si consideri libero da tutte le obbligazioni contratte con me. I prestiti fatti a mio nome da Ipparco in Calcide, appartengono ad Ipparco. Esecutori del mio testamento siano: Ipparco, Neleo, Stratone, 125* Callino, Demotimo, Callistene, Ctesarco.