Κεφ. ια.

ΣΤΙΛΠΩΝ

[113] Στίλπων Μεγαρεὺς τῆς Ἑλλάδος διήκουσε μὲν τῶν ἀπ' Εὐκλείδου τινῶν˙ οἱ δὲ καὶ αὐτοῦ Εὐκλείδου ἀκοῦσαί φασιν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ Θρασυμάχου τοῦ Κορινθίου, ὃς ἦν Ἰχθύα γνώριμος, καθά φησιν Ἡρακλείδης (FHG III. 170). τοσοῦτον δ' εὑρεσιλογίᾳ καὶ σοφιστείᾳ προῆγε τοὺς ἄλλους ὥστε μικροῦ δεῆσαι πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα ἀφορῶσαν εἰς αὐτὸν μεγαρίσαι.
περὶ τούτου φησὶ Φίλιππος ὁ Μεγαρικὸς κατὰ λέξιν οὕτω˙

"παρὰ μὲν γὰρ Θεοφράστου Μητρόδωρον τὸν θεωρηματικὸν καὶ Τιμαγόραν τὸν Γελῶον ἀπέσπασεν, παρ' Ἀριστοτέλους δὲ τοῦ Κυρηναϊκοῦ Κλείταρχον καὶ Σιμμίαν˙ ἀπὸ δὲ τῶν διαλεκτικῶν Παιώνειον μὲν ἀπ' Ἀριστείδου, Δίφιλον δὲ τὸν Βοσποριανὸν Εὐφάντου καὶ Μύρμηκα τὸν Ἐξαινέτου παραγενομένους ὡς ἐλέγξοντας ἀμφοτέρους ζηλωτὰς ἔσχε."

Capitolo XI

STILPONE

[113] Stilpone di Megara di Grecia fu alunno di alcuni dei seguaci di Euclide, secondo altri dello stesso Euclide e secondo Eraclide 295* anche di Trasimaco di Corinto, che era amico di Ictias. Per l'invenzione degli argomenti e per la capacità sofistica primeggiò tanto sugli altri che quasi tutta la Grecia volse lo sguardo verso di lui e seguì la scuola megarica.
Su di lui Filippo megarico così si esprime testualmente:

Da Teofrasto attrasse a sé Metrodoro il Teoretico 296* e Timagora di Gela, da Aristotele 297* filosofo cirenaico Clitarco 298* e Simmia, e, per quanto riguarda i dialettici, attrasse a sé Peonio da Aristide; Difilo del Bosforo figlio di Eufanto 299* e Mirmece figlio di Esseneto erano venuti da lui per confutarlo, ma divennero suoi devoti seguaci.