[112] τὸ δὲ πρῶτον ταὐτὰ περιέχει πράγματα, πλὴν ὅτι μονοπρόσωπός ἐστιν ἡ ποίησις˙ ἀρχὴ δ' αὐτῷ ἥδε (PPF 9 B 1),


ἔσπετε νῦν μοι ὅσοι πολυπράγμονές ἐστε σοφισταί.

Ἐτελεύτησε δ' ἐγγὺς ἐτῶν ἐνενήκοντα, ὥς φησιν ὁ Ἀντίγονος (Wil., p. 43) καὶ Σωτίων ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ. τοῦτον ἐγὼ καὶ ἑτερόφθαλμον ἤκουσα, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς αὑτὸν Κύκλωπα ἐκάλει.
γέγονε καὶ ἕτερος Τίμων ὁ μισάνθρωπος. Ὁ δ' οὖν φιλόσοφος καὶ φιλόκηπος ἦν σφόδρα καὶ ἰδιοπράγμων, ὡς καὶ Ἀντίγονός φησι
(Wil., p. 43). λόγος γοῦν εἰπεῖν Ἱερώνυμον τὸν περιπατητικὸν ἐπ' αὐτοῦ, " Ὡς παρὰ τοῖς Σκύθαις καὶ οἱ φεύγοντες τοξεύουσι καὶ οἱ διώκοντες, οὕτω τῶν φιλοσόφων οἱ μὲν διώκοντες θηρῶσι τοὺς μαθητάς, οἱ δὲ φεύγοντες, καθάπερ καὶ ὁ Τίμων."

[112] Il primo libro abbraccia gli stessi argomenti, solo che la forma poetica è quella del monologo.
Esso comincia con le parole: 270*

Dite ora a me voi Sofisti, gente rissosa.

Morì vicino ai novant'anni, come attestano Antigono e Sozione nell'undicesimo libro. Ho sentito anche dire che aveva un solo occhio e Timone stesso, invero, era solito chiamarsi Ciclope.
Vi fu anche un altro Timone, il misantropo. Il nostro filosofo, ancora secondo Antigono, amava molto i giardini ed amava vivere per conto suo. Vi è una tradizione che il peripatetico Ieronimo 271* abbia detto di lui: «Come presso gli Sciti sia coloro che fuggono sia coloro che inseguono colpiscono con l'arco, così anche i filosofi vanno a caccia degli alunni alcuni inseguendoli, altri fuggendoli, come Timone».