[54] ὅπως δὲ συνείρηται, μετὰ τὰ περὶ ἡμᾶς συμβάντα, τὰ περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὸ μνημεῖον καὶ τὸν κῆπον καὶ τὸν περίπατον θεραπευόμενα συνεπιμελεῖσθαι καὶ Πομπύλον τούτων ἐποικοῦντα αὐτὸν καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἐπιμέλειαν ποιούμενον ἣν καὶ πρότερον˙ τῆς δὲ λυσιτελείας ἐπιμελεῖσθαι αὐτοὺς τοὺς ἔχοντας ταῦτα. Πομπύλῳ δὲ καὶ Θρέπτῃ πάλαι ἐλευθέροις οὖσι καὶ ἡμῖν πολλὴν χρείαν παρεσχημένοις, εἴ τι πρότερον ἔχουσι παρ' ἡμῶν καὶ εἴ τι αὐτοὶ ἐκτήσαντο καὶ ἃ νῦν παρ' Ἱππάρχου αὐτοῖς συντέταχα, δισχιλίας δραχμάς, ἀσφαλῶς οἶμαι δεῖν αὐτοῖς ὑπάρχειν ταῦτα, καθάπερ καὶ αὐτὸς διελέχθην Μελάντῃ καὶ Παγκρέοντι πλεονάκις καὶ πάντα μοι συγκατετίθεντο. δίδωμι δ' αὐτοῖς καὶ Σωματάλην τὴν παιδίσκην.

[54] Perché, dopo che il mio destino si sia concluso, siano immediatamente attuate le mie disposizioni relative al tempio, al monumento, al giardino e al peripato, deve esserne dato incarico a Pompilo in persona, in quanto egli stesso vi abita, il quale anche dovrà sovrintendere a tutto il resto, come prima. Agl'interessi della proprietà dovranno attendere gli stessi possessori. Pompilo e Trepte, che già da tempo sono liberi e che mi hanno reso molti servigi, devono rimanere nel saldo possesso di tutto ciò che prima ricevettero da noi o acquistarono da loro stessi, oltre che di duemila dracme, che io ho stabilito ora siano loro date da Ipparco; in questo senso io ebbi frequenti conversazioni 124* con Melante e Pancreonte, che mi assicurarono il loro pieno consenso. Do loro anche la serva Somatale.