[107] ἄλλοι δὲ τὸν χρησμὸν οὕτως ἔχειν φασί, "Ἠτεῖόν τινά φημι˙" καὶ ζητοῦσι τί ἐστιν ὁ Ἠτεῖος. Παρμενίδης μὲν οὖν δῆμον εἶναι Λακωνικῆς, ὅθεν εἶναι τὸν Μύσωνα. Σωσικράτης δ' ἐν Διαδοχαῖς (FHG IV. 503), ἀπὸ μὲν πατρὸς Ἠτεῖον εἶναι, ἀπὸ δὲ μητρὸς Χηνέα. Εὐθύφρων δ' ὁ Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ, Κρῆτά φησιν εἶναι˙ Ἠτείαν γὰρ πόλιν εἶναι Κρήτης. Ἀναξίλαος δ' Ἀρκάδα (cf. FHG II. 84 sub fin.). Μέμνηται δ' αὐτοῦ καὶ Ἱππῶναξ εἰπών (Diehl 61)˙

καὶ Μύσων ὃν Ὡπόλλων
ἀνεῖπεν ἀνδρῶν σωφρονέστατον πάντων.

Ἀριστόξενος δέ φησιν ἐν τοῖς σποράδην (Wehrli II, fg. 130) οὐ πόρρω Τίμωνος αὐτὸν καὶ Ἀπημάντου γεγονέναι˙ μισανθρωπεῖν γάρ.

[107] Altri dicono che l'oracolo fu questo semplicemente: 'Dico un tale Eteo' ed indagano che cosa significhi Eteo. Parmenide 281* dice che Etis è un paese della Laconia, di cui era nativo Misone. Sosicrate nelle Successioni dei filosofi dice che è eteo di padre, cheneo di madre. Eutifrone figlio di Eraclide Pontico 282* dice che è cretese, ché Etea è una città di Creta. Anassilao 283* lo considera arcade. Di lui fa questa menzione Ipponatte: 284*

E Misone che Apollo vaticinò di tutti gli umani il più moderato.

Aristosseno 285* nelle sue Memorie sparse afferma che Misone non è dissimile da Timone e da Apemanto, ché egli pure era misantropo.