[52] ἐπισκευασθῆναι δὲ καὶ τὸν βωμόν, ὅπως ἔχῃ τὸ τέλειον καὶ τὸ εὔσχημον. βούλομαι δὲ καὶ τὴν Νικομάχου εἰκόνα συντελεσθῆναι ἴσην. τὸ μὲν τῆς πλάσεως ἔχει Πραξιτέλης, τὸ δ' ἄλλο ἀνάλωμα ἀπὸ τούτου γενέσθω. σταθῆναι δὲ ὅπου ἂν δοκῇ τοῖς καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελουμένοις τῶν ἐν τῇ διαθήκῃ γεγραμμένων. καὶ τὰ μὲν περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὰ ἀναθήματα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.

τὸ δὲ χωρίον τὸ ἐν Σταγείροις ἡμῖν ὑπάρχον δίδωμι Καλλίνῳ˙ τὰ δὲ βιβλία πάντα Νηλεῖ. τὸν δὲ κῆπον καὶ τὸν περίπατον καὶ τὰς οἰκίας τὰς πρὸς τῷ κήπῳ πάσας δίδωμι τῶν γεγραμμένων φίλων ἀεὶ τοῖς βουλομένοις συσχολάζειν καὶ συμφιλοσοφεῖν ἐν αὐταῖς,

[52] L'altare dovrà essere ricostruito, così che risulti perfetto e decoroso. Voglio che anche la statua di Nicomaco sia compiuta della medesima grandezza. Il danaro per l'erezione della statua è già in mano di Prassitele, 122* il resto del costo sia prelevato dalle somme suddette. La statua sia collocata nel luogo che sembri adatto a coloro che sono gli esecutori anche delle altre clausole testamentarie. Queste dunque sono le mie disposizioni relative al tempio ed ai doni votivi. Lego a Callino il poderetto che posseggo a Stagira; a Neleo lego tutta la mia biblioteca. Lego il giardino e il peripato e tutte le case vicino al giardino, a quelli degli amici qui sotto menzionati che vogliano rimanendo lì studiare insieme e coltivare insieme la filosofia,