[104] Τὸ ἔλαιον μανίας φάρμακον ἔλεγε διὰ τὸ ἀλειφομένους τοὺς ἀθλητὰς ἐπιμαίνεσθαι ἀλλήλοις. "πῶς," ἔλεγεν, "ἀπαγορεύοντες τὸ ψεύδεσθαι ἐν ταῖς καπηλείαις φανερῶς ψεύδονται;"

καὶ θαυμάζειν φησὶ πῶς Ἕλληνες ἀρχόμενοι μὲν ἐν μικροῖς πίνουσι, πλησθέντες δὲ ἐν μεγάλοις. ἐπιγράφεται δὲ αὐτοῦ ταῖς εἰκόσι˙ γλώσσης, γαστρός, αἰδοίων κρατεῖν. ἐρωτηθεὶς εἰ εἰσὶν ἐν Σκύθαις αὐλοί, εἶπεν, "ἀλλ' οὐδὲ ἄμπελοι." ἐρωτηθεὶς τίνα τῶν πλοίων εἰσὶν ἀσφαλέστερα, ἔφη, "τὰ νενεωλκημένα." καὶ τοῦτο ἔφη θαυμασιώτατον ἑωρακέναι παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ὅτι τὸν μὲν καπνὸν ἐν τοῖς ὄρεσι καταλείπουσι, τὰ δὲ ξύλα εἰς τὴν πόλιν κομίζουσι. ἐρωτηθεὶς πότεροι πλείους εἰσίν, οἱ ζῶντες ἢ οἱ νεκροί, ἔφη, "τοὺς οὖν πλέοντας ποῦ τίθης;" ὀνειδιζόμενος ὑπὸ Ἀττικοῦ ὅτι Σκύθης ἐστίν, ἔφη, "ἀλλ' ἐμοῦ μὲν ὄνειδος ἡ πατρίς, σὺ δὲ τῆς πατρίδος."

[104] Definiva l'olio un farmaco che produce pazzia perché gli atleti che se ne ungono impazziscono tra di loro. Come è possibile, diceva, che i Greci pur proibendo di ingannare con le menzogne, manifestamente ingannano nelle vendite al minuto?
Si meravigliava ancora che i Greci all'inizio dei convito bevono in coppe piccole, quando sono saturi, nelle grandi. Sulle sue statue è scritto: «Domina la lingua, il ventre, il sesso». Interrogato se nella Scizia vi fossero flauti (
αὐλοί), rispose: «Neppure viti» (ἄμπελοι). Interrogato quale nave fosse più sicura, 271* rispose: «Quella tirata in secco». Ma la cosa più strana che diceva di aver vista in Grecia era che i Greci lasciano il fumo 272* sui monti e portano la legna in città. Interrogato se fossero più i vivi che i morti, rispose: «E i naviganti 273* dove li metti?» Insultato da un ateniese perché era scita, disse: «La patria disonora me, tu la tua patria».