[103] τὸ ὅμοιον ἀναφέρεται, καθάπερ προείρηται, καὶ εἰς Διογένην καὶ Ἀρίστιππον.

Τοιοῦτος μὲν ὁ Θεόδωρος κἀν τούτοις. τελευταῖον δ' εἰς Κυρήνην ἀπελθὼν καὶ Μάγᾳ συμβιοὺς ἐν πάσῃ τιμῇ διετέλει τυγχάνων. ἔνθεν τὸ πρῶτον ἐκβαλλόμενος λέγεται χάριέν τι εἰπεῖν˙ φησὶ γάρ, "καλῶς ποιεῖτε, ἄνδρες Κυρηναῖοι, ἐκ τῆς Λιβύης εἰς τὴν Ἑλλάδα με ἐξορίζοντες."

Θεόδωροι δὲ γεγόνασιν εἴκοσι˙ πρῶτος Σάμιος, υἱὸς Ῥοίκου. οὗτός ἐστιν ὁ συμβουλεύσας ἄνθρακας ὑποτεθῆναι τοῖς θεμελίοις τοῦ ἐν Ἐφέσῳ νεώ˙ καθύγρου γὰρ ὄντος τοῦ τόπου τοὺς ἄνθρακας ἔφη τὸ ξυλῶδες ἀποβαλόντας αὐτὸ τὸ στερεὸν ἀπαθὲς ἕξειν ὕδατι. δεύτερος Κυρηναῖος, γεωμέτρης, οὗ διήκουσε Πλάτων˙ τρίτος ὁ προγεγραμμένος φιλόσοφος˙ τέταρτος οὗ τὸ φωνασκικὸν φέρεται βιβλίον πάγκαλον˙

[103] Come già abbiamo detto, un simile aneddoto è riferito anche a Diogene e ad Aristippo. 265*
Tale fu dunque il carattere di Teodoro e la sua dottrina. Alla fine si ritirò a Cirene e visse insieme con Maga e godé sempre di ogni onore. La prima volta che fu espulso da Cirene si narra che abbia spiritosamente detto: «Fate bene, uomini di Cirene, ad esiliarmi dalla Libia nell'Ellade». 266*
Ve ne furono venti col nome di Teodoro: I. di Samo, 267* figlio di Reco. Questo è colui che consigliò di porre carboni spenti sotto le fondamenta del tempio di Efeso: sosteneva infatti che, data l'umidità del luogo, i carboni, perduta la fibra lignea, avrebbero ottenuto una solidità impenetrabile all'acqua; II. di Cirene, geometra, maestro di Platone; 268* III. il nostro filosofo; IV. autore d'un libro bellissimo sull'esercizio della voce;