[102] Διατρίβων δὲ παρὰ Πτολεμαίῳ τῷ Λάγου ἀπεστάλη ποθ' ὑπ' αὐτοῦ πρὸς Λυσίμαχον πρεσβευτής. ὅτε καὶ παρρησιαζομένου φησὶν ὁ Λυσίμαχος, "λέγε μοι, Θεόδωρε, οὐ σὺ εἶ ὁ ἐκπεσὼν Ἀθήνηθεν;" καὶ ὅς, "ὀρθῶς ἀκήκοας˙ ἡ γὰρ τῶν Ἀθηναίων πόλις οὐ δυναμένη με φέρειν, ὥσπερ ἡ Σεμέλη τὸν Διόνυσον, ἐξέβαλε." πάλιν δ' εἰπόντος τοῦ Λυσιμάχου, "βλέπε ὅπως μὴ παρέσῃ πρὸς ἡμᾶς ἔτι," "οὐκ ἄν," ἔφη, "ἂν μὴ Πτολεμαῖος ἀποστείλῃ." Μίθρου δὲ τοῦ διοικητοῦ τοῦ Λυσιμάχου παρεστῶτος καὶ εἰπόντος, "ἔοικας σὺ μὴ μόνον θεοὺς ἀγνοεῖν ἀλλὰ καὶ βασιλέας," "πῶς," εἶπεν, "ἀγνοῶ, ὅπου γε καὶ θεοῖς σε ἐχθρὸν εἶναι νομίζω;"

φασὶ δέ ποτε ἐν Κορίνθῳ παρέρχεσθαι αὐτὸν συχνοὺς ἐπαγόμενον μαθητάς, Μητροκλέα δὲ τὸν κυνικὸν σκάνδικας πλύνοντα εἰπεῖν, "σὺ ὁ σοφιστὴς οὐκ ἂν τοσούτων ἔχρῃζες μαθητῶν, εἰ λάχανα ἔπλυνες˙" τὸν δ' ὑπολαβόντ' εἰπεῖν, "καὶ σὺ εἴπερ ἀνθρώποις ᾔδεις ὁμιλεῖν, οὐκ ἂν τούτοις τοῖς λαχάνοις ἐχρῶ."

[102] Mentre dimorava alla corte di Tolemeo figlio di Lago fu da lui mandato ambasciatore a Lisimaco. Poiché parlava con eccessiva libertà, Lisimaco gli domanda: «Dimmi, Teodoro, non sei tu colui che fu scacciato da Atene?» E Teodoro: «Quel che hai sentito è esatto: la città degli Ateniesi non poté sopportare me, come Semele non poté sopportare Dioniso, e mi scacciò». Dicendogli ancora Lisimaco: «Non venire un'altra volta presso di noi», «No - rispose - a meno che non mi ci rimandi Tolemeo». Mitra, ministro di Lisimaco, che era presente, gli disse: «Pare che tu non ignori gli dèi soltanto, ma anche i re». E Teodoro: «Come potrei ignorare gli dèi, dal momento che io credo che tu sei nemico agli dèi?»
Si racconta che una volta in Corinto passò con un fitto stuolo di discepoli e che Metrocle il Cinico che lavava cerfogli gli disse: «Se tu, o sofista, lavassi la verdura, non avresti bisogno d'un sì gran numero di discepoli». Teodoro di rimando: «E tu, se avessi appreso a conversare con gli uomini, non ti serviresti di questa verdura».