[50] Τὰ πρὸ τῶν τόπων α´,Πρὸς Αἰσχύλον α´,
Ἀστρολογικῆς ἱστορίας α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Ἀριθμητικῶν ἱστοριῶν 〈 〉,
Περὶ αὐξήσεως α´,

Ἀκίχαρος α´,
Περὶ δικανικῶν λόγων α´,
Ἐπι〈γραφόμεναι〉 αἱ ἐπὶ τῷ Ἀστυκρέοντι, Φανίᾳ, Νικάνορι,
Περὶ εὐσεβείας α´,
Εὐιάδος (?) α´,
Περὶ καιρῶν α´ β´,
Περὶ οἰκείων λόγων α´,
Περὶ παίδων ἀγωγῆς α´,
Ἄλλο διάφορον α´,
Περὶ παιδείας ἢ περὶ ἀρετῶν ἢ περὶ σωφροσύνης α´,
Περὶ ἀριθμῶν α´,
Ὁριστικὰ περὶ λέξεως συλλογισμῶν α´,
Περὶ οὐρανοῦ α´,
Πολιτικοῦ α´ β´,
Περὶ φύσεως,
Περὶ καρπῶν,
Περὶ ζῴων.

Ἃ γίνονται στίχων μυρίων κγ´, βων´. τοσαῦτα μὲν οὖν καὶ τῷδε τὰ βιβλία.

[50] Prolegomeni ai Topici, in un libro.

(Terza Appendice)

Ad Eschilo, in un libro;
Storia dell'astronomia, in sei libri;
Ricerche aritmetiche, ;
Della crescita, in un libro;
Acicaro, in un libro;
Dei discorsi forensi, in un libro;
Epistole dirette 117* ad Asticreonte, Fania, Nicanore;
Della pietà, in un libro;
Della baccante (?), in un libro;
Delle occasioni, in due libri;
Dei discorsi opportuni, in un libro;
Dell'educazione dei fanciulli, in un libro;
Un altro trattato con lo stesso titolo, in un libro;
Dell'educazione o delle virtù o della temperanza, in un libro;
Dei numeri, in un libro;
Definizioni sulla dizione dei sillogismi, in un libro;
Del cielo, in un libro;
Questioni politiche, in due libri;
Della natura;
Dei frutti;
Degli animali.

Complessivamente sono 232.808 linee: un numero così grande di libri egli ha scritto.