[5] ἀλλὰ καὶ Ἰδομενέα καὶ Ἡρόδοτον καὶ Τιμοκράτην τοὺς ἔκπυστα αὐτοῦ τὰ κρύφια ποιήσαντας ἐγκωμιάζειν (fg. 124 Us.) καὶ κολακεύειν αὐτὸ τοῦτο.
ἔν τε ταῖς ἐπιστολαῖς
(fg. 143 Us.) πρὸς μὲν Λεόντιον

Παιὰν ἄναξ, φίλον Λεοντάριον, οἵου κροτοθορύβου ἡμᾶς ἐνέπλησας ἀναγνόντας σου τὸ ἐπιστόλιον˙

πρὸς δὲ Θεμίσταν τὴν Λεοντέως γυναῖκα Οἷός τε, φησίν (fg. 125 Us.),

εἰμί, ἐὰν μὴ ὑμεῖς πρός με ἀφίκησθε, αὐτὸς τρικύλιστος, ὅπου ἂν ὑμεῖς καὶ Θεμίστα παρακαλῆτε, ὠθεῖσθαι.

πρὸς δὲ Πυθοκλέα ὡραῖον ὄντα Καθεδοῦμαι, φησί (fg. 165 Us.),

προσδοκῶν τὴν ἱμερτὴν καὶ ἰσόθεόν σου εἴσοδον.


καὶ πάλιν πρὸς Θεμίσταν γράφων (fg. 126 Us.) νομίζειν αὐτὴν παροινεῖν, καθά φησι Θεόδωρος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Πρὸς Ἐπίκουρον.

[5] Né lesinò lodi e adulazioni a Idomeneo, Erodoto e Timocrate, che avevano divulgato le sue dottrine esoteriche.
E nelle epistole a Leonzio scrive tra l'altro:

Peana Sire! Cara piccola Leonzio, quale tripudio di gioia m'invase quando lessi la tua lettera!

E a Temista, moglie di Leonteo:

Se voi non venite da me, son pronto, girando sulla sedia a tre ruote, 16* ad essere sospinto là dove voi e Temista mi dite di venire.

E a Pitocle, che era un giovine bello:

Mi assiderò - scrive - ed aspetterò che tu, mio desiderio, giunga da me, simile a un dio.

E secondo quel che riferisce Teodoro nel quarto libro della sua opera Contro Epicuro, in un'altra lettera a Temista egli scrive di essere solito abbandonarsi ad ogni follia con lei nel vino.17*