[50] Τὰ πρὸ τῶν τόπων α´,
Πρὸς Αἰσχύλον α´,
Ἀστρολογικῆς ἱστορίας α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Ἀριθμητικῶν ἱστοριῶν περὶ αὐξήσεως α´,
Ἀκίχαρος α´,
Περὶ δικανικῶν λόγων α´,
[Περὶ διαβολῆς α´,]
Ἐπιστολαὶ αἱ ἐπὶ τῷ Ἀστυκρέοντι, Φανίᾳ, Νικάνορι,
Περὶ εὐσεβείας α´,
Εὐιάδος α´,
Περὶ καιρῶν α´ β´,
Περὶ οἰκείων λόγων α´,
Περὶ παίδων ἀγωγῆς α´,
Ἄλλο διάφορον α´,
Περὶ παιδείας ἢ περὶ ἀρετῶν ἢ περὶ σωφροσύνης α´,
[Προτρεπτικὸς α´,]
Περὶ ἀριθμῶν α´,
Ὁριστικὰ περὶ λέξεως συλλογισμῶν α´,
Περὶ οὐρανοῦ α´,
Πολιτικοῦ α´ β´,
Περὶ φύσεως,
Περὶ καρπῶν,
Περὶ ζῴων.

Ἃ γίνονται στίχων μυρίων κγ´, βων´. τοσαῦτα μὲν οὖν καὶ τῷδε τὰ βιβλία.

[50] Τὰ πρὸ τῶν τόπων α´.
Πρὸς Αἰσχύλον α´.
Ἀστρολογικῆς ἱστορίας α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´.
Ἀριθμητικῶν ἱστοριῶν περὶ αὐξήσεως α´.
Ἀκίχαρος α´.
Περὶ δικανικῶν λόγων α´.
[Περὶ διαβολῆς α´.]
Ἐπιστολαὶ αἱ ἐπὶ τῷ Ἀστυκρέοντι, Φανίᾳ, Νικάνορι.
Περὶ εὐσεβείας α´.
Εὐϊάδος α´.
Περὶ καιρῶν α´ β´.
Περὶ οἰκείων λόγων α´.
Περὶ παίδων ἀγωγῆς α´.
Ἄλλο διάφορον α´.
Περὶ παιδείας ἢ περὶ ἀρετῶν ἢ περὶ σωφροσύνης α´.
[Προτρεπτικὸς α´.]
Περὶ ἀριθμῶν α´.
Ὁριστικὰ περὶ λέξεως συλλογισμῶν α´.
Περὶ οὐρανοῦ α´.
Πολιτικοῦ α´ β´.
Περὶ φύσεως.
Περὶ καρπῶν.
Περὶ ζῴων.

Ἃ γίνονται στίχων Μ´ κ´ γ´, Β ω´ ν´˙ τοσαῦτα μὲν οὖν καὶ τῷδε τὰ βιβλία.

Τὰ πρὸ τῶν τόπων α´,
Πρὸς Αἰσχύλον α´,
[50] Ἀστρολογικῆς ἱστορίας α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Ἀριθμητικῶν ἱστοριῶν περὶ αὐξήσεως α´,
[34410] Ἀκίχαρος α´,
Περὶ δικανικῶν λόγων α´,
[Περὶ διαβολῆς α´,]
Ἐπιστολαὶ αἱ ἐπὶ τῷ Ἀστυκρέοντι, Φανίᾳ, Νικάνορι,
[34415] Περὶ εὐσεβείας α´,
Εὐιάδος α´,
Περὶ καιρῶν α´ β´,
Περὶ οἰκείων λόγων α´,
Περὶ παίδων ἀγωγῆς α´,
[34420] Ἄλλο διάφορον α´,
Περὶ παιδείας ἢ περὶ ἀρετῶν ἢ περὶ σωφροσύνης α´,
[Προτρεπτικὸς α´,]
[3451] Περὶ ἀριθμῶν α´,
Ὁριστικὰ περὶ λέξεως συλλογισμῶν α´,
Περὶ οὐρανοῦ α´,
Πολιτικοῦ α´ β´,
[3455] [Περὶ φύσεως],
Περὶ καρπῶν,
[Περὶ ζῴων].

Ἃ γίνονται στίχων μ(υρίαδες) κγ´, βων´. Τοσαῦτα μὲν οὖν καὶ τῷδε τὰ βιβλία.