[49] Ἐπιτομῶν Ἀριστοτέλους περὶ ζῴων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Ἐπιχειρημάτων α´ β´,
Θέσεις γ´,
Περὶ βασιλείας α´ β´,
Περὶ αἰτιῶν α´,
Περὶ Δημοκρίτου α´,
Περὶ γενέσεως α´,
Περὶ ζῴων φρονήσεως καὶ ἤθους α´,
Περὶ κινήσεως α´ β´,
Περὶ ὄψεως α´ β´ γ´ δ´,
Πρὸς ὅρους α´ β´,
Περὶ τοῦ δεδόσθαι α´,
Περὶ μείζονος καὶ ἐλάττονος α´,
Περὶ τῶν μουσικῶν α´,
Περὶ τῆς θείας εὐδαιμονίας α´,
Πρὸς τοὺς ἐξ Ἀκαδημείας α´,
Προτρεπτικὸς α´,
Πῶς ἂν ἄριστα πόλεις οἰκοῖντο α´,
Ὑπομνήματα α´,
Περὶ ῥύακος τοῦ ἐν Σικελίᾳ α´,
Περὶ τῶν ὁμολογουμένων α´,
Τίνες οἱ τρόποι τοῦ ἐπίστασθαι α´,
Περὶ τοῦ ψευδομένου α´ β´ γ´,
[49] Epitome della «Storia degli animali» di Aristotele, in sei libri;
Argomentazioni dialettiche, in due libri;
Tesi, in tre libri;
Del regno, in due libri;
Delle cause, in un libro;
Di Democrito, in un libro;
Della genesi, in un libro;
Dell'intelligenza e del carattere degli animali, in un libro;
Del movimento, in due libri;
Del vedere, in quattro libri;
Sulle definizioni, in due libri;
Su ciò che è stato dato, in un libro;
Del maggiore e del minore, in un libro;
Dei musici, in un libro;
Della felicità degli déi, in un libro;
Contro gli Academici, in un libro;
Protrettico, in un libro;
Sul modo migliore di governare le città, in un libro;
Appunti, in un libro;
Dell'eruzione in Sicilia, in un libro;
Di ciò che è generalmente ammesso, in un libro;
I metodi del sapere, in un libro;
Del sofisma 'il mentitore', in tre libri;