[99] Εἶναί τε πατρίδα τὸν κόσμον. κλέψειν τε καὶ μοιχεύσειν καὶ ἱεροσυλήσειν ἐν καιρῷ˙ μηδὲν γὰρ τούτων φύσει αἰσχρὸν εἶναι, τῆς ἐπ' αὐτοῖς δόξης αἰρομένης ἣ σύγκειται ἕνεκα τῆς τῶν ἀφρόνων συνοχῆς. φανερῶς τε τοῖς ἐρωμένοις ἄνευ πάσης ὑφοράσεως χρήσεσθαι τὸν σοφόν. διὸ καὶ τοιούτους λόγους ἠρώτα˙ "ἆρά γε γυνὴ γραμματικὴ χρήσιμος ἂν εἴη παρ' ὅσον γραμματική ἐστι;" "ναί." "καὶ παῖς καὶ νεανίσκος γραμματικὸς χρήσιμος ἂν εἴη παρ' ὅσον γραμματικός ἐστι;" "ναί." "οὐκοῦν καὶ γυνὴ καλὴ χρησίμη ἂν εἴη παρ' ὅσον καλή ἐστι, καὶ παῖς καὶ νεανίσκος καλὸς χρήσιμος ἂν εἴηπαρ' ὅσον καλός ἐστι;" "ναί." "καὶ παῖς ἄρα καὶ νεανίσκος καλὸς πρὸς τοῦτ' ἂν εἴη χρήσιμος πρὸς ὃ καλός ἐστι;" "ναί." "ἔστι δὲ χρήσιμος πρὸς τὸ πλησιάζειν;" [99] Nostra patria è il mondo. 261* A tempo opportuno bisogna rubare, commettere adulterio o sacrilegio, ché nessuno di questi atti è turpe per natura, se si elimina il falso pregiudizio contro di essi, che si è costituito per frenare gli stolti. Il sapiente manifestamente, senza alcun riguardo, indulgerà alla sua passione per gli amasii. Perciò si serviva di queste argomentazioni: «Una donna esperta di lettere sarà utile in quanto è esperta di lettere?» «Sì». «E un fanciullo e un giovinetto esperto di lettere sarà utile in quanto è esperto di lettere?» «Sì». «Dunque anche una donna bella sarà utile in quanto bella, e un fanciullo e un giovinetto bello sarà utile in quanto è bello?» «Sì». «E un fanciullo, dunque, e un giovinetto bello sarà utile per questo, per cui è bello?» «Sì. «E allora è utile per starci insieme».